DRBZ309 History of directing II

Theatre Faculty
Winter 2023
Extent and Intensity
1/1/4. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
MgA. Claudia Francisci (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Petr Oslzlý
Marek Horoščák Directing and Dramaturgy Department – Directing and Dramaturgy Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Marek Horoščák Directing and Dramaturgy Department – Directing and Dramaturgy Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 10:15–11:45 405
Prerequisites (in Czech)
Předpokladem je zvládnutí přednášek DRAZ203, DRAL203 Dějiny režie I a přednášek DTDZY11, DTDLY11 Dějiny světového divadla, a následně dalšího třetího semestru tohoto předmětu.
Přednáškový seminář je určen přednostně studentům činoherní režie, ale doporučen také studentům divadelní dramaturgie.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem třetího cyklu tohto předmětu je pokračovat v postupném seznamování s nejvýznamnějšími divadelními etapami ve vývoji anglické, německé činoherní režie a režie v období -ismů, získat přehled o odpovídajících režijních osobnostech, dále získat přehled o jednotlivých typech a metodách jejich režie, o dalších formách organizace divadelního procesu, potažmo získat znalost specifické terminologie v oboru dějin a teorie režie, to vše prostřednictvím podrobného studia tvorby těchto vybraných režisérů.
Vznik nového předmětu, úprava obsahu či výukových metod předmětu byl podpořen z projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245 Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v základních metodách anglické a německé činoherní režie 19. a 20. století
- identifikovat metodu práce konkrétního režiséra
- určit a popsat způsob přípravy a způsob zkoušení konkrétního režiséra
- používat probíranou terminologii teorie režie
- kriticky zhodnotit přínos konkrétního režiséra pro činoherní režii dneška
- aplikovat některé ověřené způsoby divadelní práce vybraného režiséra ve své praxi
- naplánovat si postup k zvládnutí zadané literatury
- vytvořit koncept odpovědi k ústní zkoušce ze zadaných témat
- identifikovat problémová místa vlastních postupů a předcházet jim
- explikovat o probraných tématech
Syllabus (in Czech)
 • Osnova:
 • 1. E.G.Craig - Anglická linie
 • 2. E.G.Craig - Italská linie a Hamlet v MCHAT
 • 3. P.Brook - Anglická linie a RSC
 • 4. P.Brook - Francouzská linie, CIRT a CICT.
 • 5. 5. Futurismus - F.T.Marinetti italská a ruská futuristická režie
 • 6. Dadaismus - Zurišské dada
 • 7. Dadaismus - Pařížské dada
 • 8. Divadelní podoby surrealismu
 • 9. Max Reinhardt - kabaret a Berlinská fáze
 • 10. Max Reinhardt - Aréna, Vídeň, Salzburg, konce
 • 11. Piscator - začátky, Proletářské divadlo a Divadlo Centrál
 • 12. Piscator - Piscatorovo divadlo a exil
Literature
  required literature
 • SCHERHAUFER, P.: Čítanka z dejín divadelnej réžie II., III. a IV. info
 • PORTNER, P.: Experimentální divadlo. Praha: Orbis, 1965. info
 • 
KUNDERA, L.: Dada. Jazzpetit č. 13. info
 • NADEAU, M.: Dějiny surrealismu a surrealistické dokumenty. Olomouc: Votobia, 1994. info
 • BRAULICH, H.: Max Reinhardt: divadlo mezi snem a skutečností. Praha: Orbis, 1969. info
 • 
PISCATOR, E.: Politické divadlo. Praha: Svoboda, 1971. info
 • BROOK, P.: Prázdný prostor. Praha: Panorama, 1988.
 • Součástí výuky je práce s interaktivní osnovou.
 • CRAIG, E.G.: O divadelním umění. Praha, 2006.
Teaching methods (in Czech)
Metody výuky: přednesený blok se střídá s diskusí, témata jsou vymezená přednášenou osnovou a zodpovídáním otázek studentů, využívá se také práce s textem a obrazem, výuka je skupinová i individuální, studenti jsou vedeni ke kritickému myšlení, k vlastní evaluaci i evaluaci vyučovaného předmětu, notně se využívá teoretická podpora předmětu, cílí se na samostatné vyhledávání informací, celkovou orientaci v oboru a samostatnou četbu studenta.
Assessment methods (in Czech)
Metody hodnocení: soustavné sledování práce studenta v hodinách na základě cílených otázek a kontroly terminologie v odpovědích, kontrola plnění povinné četby prostřednictvím tvořivého deníku, průběžné hodnocení prostřednictvím zpětné vazby, důraz na sebehodnocení vlastní práce během celého semestru, kontrola práce s IO.
Podmínky plnění předmětu: účast na výuce 100%, aktivita v hodinách, odevzdaná práce - předložení všech úkolů za celý semestr, samostatná evaluace studenta.
Forma hodnocení: společná zkouška na základě odevzdané práce, zkoušení ze 3 témat, možná písemná příprava, hodnoceno pedagogem samostatně.
Procentuální zastoupení hodnocení: výsledné hodnocení je spojením těchto hodnotících složek 60% ústní zkouška + 20% docházka + 20% samostatná práce.
Ukončení předmětu: ústní zkouška
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2024.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2023/DRBZ309