DDVL217 Účast na festivalu Sítko

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
40/0/0. 5 dní. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Miroslav Jindra (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Předmět tvoří základ oboru 2. ročníku bakalářského stupně studia. Nutné navštěvovat předměty základu oboru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvinout ve studentech schopnost reflexe divadelního díla či jiných umělecko-pedagogických výstupů oboru dramatická výchovy, divadlo a výchova či amatérského divadla. Studenti se na základě shlédnutých výstupů učí reflektovat umělecko-pedagogické projekty ostatních studentů (např. bakalářské či magisterské absolventské projekty, projekty divadla ve výchově atd.) a dalších účastníků, kteří je v rámci festivalu "Sítko" prezentují a reflektují v rámci diskuzí. Tyto poznatky dále slouží jako zdroj informací pro jejich vlastní praktickou činnost v oboru.
Součástí je také možnost prezentace studentů prostřednictvím realizace vlastního projektu či inscenace v rámci festivalu.

Výstupy z učení (deskriptory)
Odborné znalosti
- student zná základní zpětnovazebné nástroje pro reflexi a sebereflexi;
- student se orientuje v základní odborné literatuře zaměřené na reflexi uměleckého díla i umělecko-pedagogické činnosti.

Odborné dovednosti
- student umí využít základní zpětnovazebné nástroje při reflexi umělecko-pedagogické činnnosti;
- student dokáže pojmenovat na základě svých znalostí a zkušeností jednotlivé prvky uměleckého díla či umělecko-pedagogické činosti;

Obecné způsobilosti
- student využívá základní zpětnovazebné nástroje při reflexi uměleckého díla či umělecko-pedagogické činnosti;
- student se při reflexi uměleckého díla či umělecko-pedagogické činnosti opírá o základní odbornou literaturu;
- stujent je schopen pojmenovat jednotlivé aspekty uměleckého díla či umělecko-pedagogické činnosti.
Osnova
 • Studenti reflektují jednotlivé výstupy či projekty jednotlivým účastníků festivalu.
Literatura
 • Císař, J. Nástin metodiky amatérského herectví. Praha: Ústav pro kulturně výchovnou činnost; Hradec Králové: Krajské kulturní středisko, 1982. 59-248-81. info
 • Císař, J. Práce porotce amatérského divadla. 1. vyd. Praha: Ústav pro kulturně výchovnou činnost; Hradec Králové: Krajské kulturní středisko, 1985. 40-033-85. info
 • Císař, J. Proměny divadelního jazyka. Praha: Melantrich, 1986. 32-009-86. info
 • Doležel, P.: Komplexní analýza divadelní inscenace. In: Kulka, J. - Doležel, P. - Mareček, Z.: Komplexní analýza uměleckého díla. Praha 1990. info
 • Kovalčuk, J. Téma: autorské divadlo. Brno: JAMU, 2009. ISBN 978-80-86928-61-6. info
 • Pavis, P.: Divadelní představení, Dotazník, Inscenace, režie. In: Týž: Divadelní slovník. Praha 2004. info
 • Pavlovský, P. a kol. Základní pojmy divadla - teatrologický slovník. Praha: Nakladatelství Libri a Národní divadlo, 2004. ISBN 80-7277-194-9. info
 • PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 3. vydání Praha: Portál 2001. 322 s. ISBN 80-7178-579-2. info
 • Roubal, J.: O podstatě divadla a teatrality. Divadelní revue, 1999, č. 3. info
 • Roubal, J.: Tři studie k současnému alternativnímu a autorskému divadlu a herectví. Olomouc 1995. info
 • KUBEŠ, M. a L. ŠEBESTOVÁ. 360stupňová zpětná vazba jako nástroj rozvoje lidí. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2314-3. info
 • REITMAYEROVÁ, E. a V. BROUMOVÁ. Cílená zpětná vazba. Metody pro vedoucí skupin a učitele. Praha: Portál, 2007. 176 s. ISBN 978-80-7367-317-8. info
Výukové metody
Formy výuky: projekt
Metody výuky: diskuzní metody, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
Zápočet udělen na základě účasti na festivalu "Sítko".
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 5 dní.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2021/DDVL217