H80011z Seminar hudebniho manazerstvi a produkce

Hudební fakulta
zima 2014
Rozsah
0/2. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Pavel Lojda (pomocník)
MgA. Tomáš Cafourek (pomocník)
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jana Vondráčková (cvičící)
Garance
Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Kontaktní osoba: MgA. Pavel Lojda
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( H80011l )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Příprava k samostatné umělecko-manažerské práci, k tvůrčímu zvládnutí problematiky realizace uměleckých projektů, rozvíjení schopnosti formulace projektových záměrů a kritického myšlení, sebereflexe. Každý posluchač má povinný výstup dle zadaných podmínek a konzultací svého pedagoga hl. předmětu, které uvede vlastním průvodním slovem. Kromě této povinnosti má možnost vystoupit a ověřit si vlastní manažerské záměry a aktivity a v neposlední řadě prezentační dovednosti.
Osnova
  • • povinné prezentace a diskuse studentů • nepovinná vystoupení - ověřování vlastní úrovně před odbornou veřejností (pedagogové hl. předmětu, ostatní studenti oboru). • diskuse v širším smyslu o všech problémech oboru dle individuálního zaměření posluchače • Různými formami pedagogického působení a vzájemné konfrontace názorů pedagogů i studentů dosáhnout pochopení širších souvislostí oborových specifik a hudebního umění jako takového. V rámci řízené diskuse průběžně prakticky uplatňovat veškeré získané znalosti z odborných předmětů základu oboru, zejména pak: OSHP, Kulturní management, Seminář OSHP a Seminář kulturního managementu, a dále produkčního semináře, projektového managementu v kultuře a kulturního projektu. • Schopnost aktivního zapojení studenta do odborných debat, schopnost kritického úsudku a jeho formulace. Schopnost veřejného vystupování.
Literatura
  • Individuálně zvolené podklady dle konzultace s pedagogy.
Výukové metody
Kolektivní výuka, dle potřeby interní pedagogové, doktorandi, případně externisté. 1. Student prezentuje před ostatními studenty a pedagogy oboru průběžné výsledky své práce, jeho výkon je vzápětí veřejně hodnocen a jsou vedeny debaty o manažerských, produkčních i esteticko-uměleckých problémech. 2.Reference studentů a pedagogů o soutěžích, stážích, kurzech atd. 3. Audio- nebo videoprojekce 4. Případné vstupy hostů, externích pedagogů, významných osobností, které přinášejí nové poznatky z oblasti soudobého umělecko-manažerské profese.
Metody hodnocení
Požadavky ke zkoušce Zápočet v závěru každého semestru je podmíněn: 1. účastí nejméně 70% 2. vystoupením dle zadaných požadavků v rozsahu konzultovaném s koordinátorem předmětu. 3. aktivní účastí v diskusích s uplatněním znalostí aktuálních přednášek předmětů základu oboru 4. Kontrolu splnění výsledků zadaných výstupů provádí koordinátor předmětu.
Informace učitele
Konkrétní požadavky zapsaných studentů předmětu: První ročník, hudební manažerství: Studující sledují plánovaná vystoupení ostatních posluchačů z vyšších ročníků (povinná docházka min. 70 %), podle svých možností aktivně vstupují do hodnotících diskusí. Ke konci zimního semestru prezentují jako ročník závěrečnou zprávu předmětu Kulturní projekt (Setkávání nové hudby plus). V letním semestru prezentují výsledky své činnosti během předmětu Produkční seminář v KO I za oba semestry. Druhý ročník hudební manažerství: Studující sledují plánovaná vystoupení ostatních posluchačů z vyšších ročníků (povinná docházka min. 70 %), aktivně vstupují do hodnotících diskusí. V zimním semestru druhý ročník prezentuje výstup z předmětu Kulturní projekt (Artist management, za oba semestry práce) a výstup ze Semináře v KO I – praktické výstupy (tj. za dílčí tým jednu produkci v KO). V letním semestru postupně představují návrhy svých zamýšlených témat bakalářských prací a abs. projektů, které jsou tímto způsobem schvalovány. Na závěr letního semestru ročník prezentuje výstup ze Semináře v KO I – praktické výstupy (tj. za dílčí tým jednu produkci v KO). Třetí ročník hudební manažerství: Studující sledují plánovaná vystoupení ostatních posluchačů z vyšších ročníků (povinná docházka min. 70 %), aktivně vstupují do hodnotících diskusí. Studující postupně prezentují svou práci na abs. projektu a bak. Práci v obou semestrech. První ročník hudební produkce: Studující sledují plánovaná vystoupení ostatních posluchačů z vyšších ročníků (povinná docházka min. 70 %), aktivně vstupují do hodnotících diskusí. V zimním semestru prezentují výsledky a výstupy z předmětu Pracovní stáž. V letním semestru postupně představují návrhy svých zamýšlených témat diplomových prací a abs. projektů, které jsou tímto způsobem schvalovány. Druhý ročník hudební produkce: Studující sledují plánovaná vystoupení ostatních posluchačů z vyšších ročníků (povinná docházka min. 70 %), aktivně vstupují do hodnotících diskusí. Studující postupně prezentují svou práci na abs. projektech a diplomových pracích. V letním semestru vystoupí s jednou odbornou přednáškou na jedno ze SZZ témat. Posluchači doktorského stupně: Studující sledují plánovaná vystoupení ostatních posluchačů z vyšších ročníků (povinná docházka min. 70 %), aktivně vstupují do hodnotících diskusí – zaměřují se především na hodnocení a zpětnou vazbu zadávaných diplomových, resp. bakalářských prací a abs. projektů. Studující prezentují výsledky praktické činnosti, kterou si zvolili jako požadovaný výstup ze studia. Alespoň jednou za rok vystoupí s odbornou teoretickou přednáškou na originální téma konzultované s interními pedagogy. Obecné požadavky platné pro všechny studenty: - Prezentace absolvovaných zahraničních či tuzemských pracovních či studijních stáží - Prezentace výsledků v případě účasti studenta na zajímavé akci, workshopu, přednášce, projektu apod., zejména, pokud byla tato aktivita podpořena HF JAMU.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Dle zadaných požadavků + docházka min. 80 %
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.