DJTL210 Voice in dubbing

Faculty of Theatre
Summer 2022
Extent and Intensity
0/4/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Jakub Mareš (lecturer)
Mgr. Aleš Záboj (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites
Successful graduation of the course in the Winter Semester.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cíl: Seznámení studenta s dokončovací prací zvukaře při tvorbě českého znění cizojazyčného audiovizuálního díla. Prohloubení schopnosti studenta spolupráce v tvůrčím týmu.
Deskriptory: Student získá praktické i teoretické technické znalosti k vytvoření českého znění cizojazyčného audiovizuálního díla, a to od přípravy materiálu až po výslednou finalizaci.
Student využije svých znalostí a dovedností ve svém budoucím uplatnění jako studiový zvukař či v soukromém sektoru.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- ovládat software Avid Protools na pokročilé úrovni;
- reagovat na stresové situace, které mohou při tvorbě dabingu nastat;
- provést výslednou finalizaci (mix) české dialogové stopy a přichystat audiovizuální dílo na předání zadavateli.
Syllabus (in Czech)
 • Práce se softwarem Avid Protools: Nástroje pro finalizaci zvukové stopy.
 • Práce se softwarem Avid Protools: Založení projektu pro výslednou finalizaci zvukové stopy.
 • Finalizace zvukové stopy: základní pravidla, samotná finalizace.
 • Seznámení s kontrolními zařízeními: Korelátor, analyzér.
 • Kontrola po finalizaci zvukové stopy.
 • Vysvětlení technických požadavků zadavatele.
 • Příprava audiovizuálního díla k odevzdání zadavateli.
Literature
  recommended literature
 • COLLINS, Mike. Pro tools 11: music production, recording, editing, and mixing. New York: Focal Press, 2014. ISBN 978-0-203-06641-6. info
 • TALPOVÁ, Sylva. Kapitoly o dabingu. 1st ed. Brno: JAMU, 2013. ISBN 978-80-7460-044-9. info
 • COOK, Frank. Pro Tools 101: an introduction to Pro Tools. Boston: MA: Cengage Learning, 2013. ISBN 978-1-285-77484-8. info
 • VLACHÝ, Václav. Praxe zvukové techniky. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Muzikus, 2008. info
Teaching methods (in Czech)
Výuka probíhá formou praktických cvičení a součástí je přímo spolupráce s hercem, režisérem, dramaturgem a úpravcem českých dialogů, kdy studenti realizují práci studiového zvukaře na reálné tvorbě dabingu. Výstupem je společná klauzurní práce v podobě dokončení českého znění vybraného audiovizuálního díla.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet je udělen na základě docházky a splnění dílčích úkolů zadaných pedagogem včetně konečné tvorby audiovizuálního díla.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2022/DJTL210