H70040z Multimediální kompozice I

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
4/0. 10 kr. 10 z 20. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Richard Fajnor (přednášející)
MgA. Jan Kavan, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Úspěšné složení přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Multimediální tvorba.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Komplexní umělecké využití vztahu mezi hudbou a objektem

Cíle předmětu: Ověřování možností spojení hudby - akustické abstraktní formy s vizuálním a objektovým světem. Příprava studentů pro navrhování a tvorbu objektové, tvarové, světelné a akustické kompozice (atypické a home-made hudební nástroje, znějící objekty/sochy, ozvučování předmětů apod.). Vytvoření mixmediálního díla vycházejícího z tohoto vztahu.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu prokazuje základní:
dovednosti:
- volit ideální formy a výrazové prostředky pro naplnění svého tvůrčího záměru a využívat k tomu různé základní technologické postupy pro tvorbu objektového díla multimediálního charakteru,
- používat adekvátní postupy při práci s technologiemi, kreativními a produkčními programy,
znalosti:
- o principech tvorby umělého zvuku, obrazu a objektového tvaru a je schopen vytvořit studii díla,
- nejznámějších děl světového umění studované odbornosti,
kompetence:
- koordinovat základní produkční kroky pro finalizaci prototypu uměleckého díla,
- formulovat problém, volit a obhájit svůj vlastní interpretační názor
Osnova
 • Osnova a výuková témata:
  - předmět/objekt v předmětné, ideové a digitální realitě - umělecký předmět / objekt / plastika / socha
  - tvarové a materiálové definování objektů
  - objektovost světa a jeho vnímání, zákonitosti vyčleňování tvaru-figury na pozadí
  - tradiční umělecká témata - zátiší
  - téma portrétování/ subjektivita definice objektu - umělec a jeho model /autoportrét
  - strukturace díla, výstavbové principy, řád, formální a symbolické determinace
  - smyslová zkušenost/ iluzivnost a jejich interpretace
  - příklady zpracování témat tradičními technikami - text/ výtvarné umění/ hudba/ divadlo/ film
  - objekt jako samostatná hodnota/ objekt jako rekvizita/ grafická, psaná, scénická, filmová, akustická .. podoba věcí/ portrétování světa
  - problematika hudebního nástroje jako objektu produkujícího zvuk
  - multimediální plastika a hudební kvalita díla, sémantické vztahy, hierarchie a jejich proměny
Literatura
  povinná literatura
 • B.Schellmann a kol.: "Média/ základní pojmy, návrhy, výroba", Europa Sobotáles, 2004. info
 • Michal Rataj: "Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu.", KANT, AMU, 2007. info
 • Roland Barthes: "Světlá komora", Archa Bratislava, 1994. info
 • Gilles Deleuze: "Film 1/ Obraz - pohyb", NFA Praha, 2000. info
 • Jacques Aumont: "Obraz", FAMU Praha, 2005. info
 • Reiner Cosima, Rolling Stella, Daniels Dieter, Ammer Manuela: „See this Sound“, Lentos Kunstmuseum Linz, 2010, ISBN 978-3-86560-683-9
  doporučená literatura
 • Michelle Emmer: "The Visual Mind" The MIT Press, 1994. info
 • Vilém Flusser: "Moc obrazu", Výtvarné umění 3-4/96, OSVU Praha, 1996. info
 • "Lichtkunst", ZKM, MIT Press, 2006. info
 • Kyong Chun Hui Wendy & Keenan Thomas (edit.): „New Media Old Media/ A History and Theory Reader“, Routledge, New York, 2006, ISBN 978-0-415-94224-9
Výukové metody
osobní konzultace + individuální práce studenta na praktických výstupech - 2+10 hod.

Počet děl vytvořených za semestr je závislý na jejich rozsahu a technické náročnosti, proto bude řešen vždy individuálně. Za semestr budou posuzovány alespoň dva návrhy nebo koncepty a jeden z nich dokončen v nějaké podobě prototypu nebo dokončené realizace, díla.
Vzhledem k tvůrčí povaze předmětu – autorské tvorbě uměleckých děl - není časová osnova uvedena.
Metody hodnocení
Klauzurní komisionální zkouška - posouzení semestrální a klauzurní autorské realizace.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2020/H70040z