H70086l Interpretation Seminar I

Faculty of Music
Summer 2022
Extent and Intensity
0/2. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MgA. Vilém Spílka (lecturer)
MgA. Radek Tomášek (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Vilém Spílka
Jazz Interpretation Department - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Percussion Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts (50,00 %), Jazz Interpretation Department - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts (50,00 %)
Timetable of Seminar Groups
H70086l/JI: No timetable has been entered into IS. V. Spílka
H70086l/KBN: No timetable has been entered into IS. R. Tomášek
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H70086z Interpretation Seminar I )
Úspěšné přijímací řízení do navazujícího magisterského stupně studia.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 14 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Získávání znalostí o prováděných skladbách a schopnost jejich analýzy po stránce interpretační (agogika, technické provedení, zvuková stránka, vlastní prezentace), s důrazem na okolnosti vzniku interpretovaných děl v historickém kontextu a uvědomování si důležitosti osobnostního vkladu interpreta prováděným skladbám.
Learning outcomes (in Czech)
Schopnost vlastní prezentace prováděných děl a obhajoby interpretačního záměru na vysoké umělecké úrovni dle světových standardů.
Syllabus (in Czech)
  • V rámci interpretačního semináře se formou koncertu či poslechového semináře konfrontuje odlišné pojetí srovnávaných kompozicí. Pedagog vede studenty k poznání vlastních kladů či slabých stran vlastní interpretace a posiluje rozlišovací schopnosti skupiny. Přes řízenou diskusi se studenti dopracují k názoru, který se opírá o věcné poslechové vnímání a o teoretické znalosti. Výuka vede studenty ke vnímání subjektivity v rámci uměleckého procesu.
Literature
  • Dle vlastního výběru - poskytující informace o autorech a okolnostech vzniku provedených hudebních děl. Interpret sám je povinen informace vyhledat.
Teaching methods (in Czech)
Cvičení ve formě pravidelných veřejných vystoupení před kolektivem studentů a pedagogů nebo formou poslechového semináře s odbornou řízenou diskusi
Assessment methods (in Czech)
Zápočet
Účast ve výuce minimálně 70%
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2023, Summer 2024.
  • Enrolment Statistics (Summer 2022, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2022/H70086l