H60221l Masters Dissertation

Faculty of Music
Summer 2022
Extent and Intensity
0/0/0. 10 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšný postup do posledního ročníku studia.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 68 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je tvorba diplomové práce, která dokládá schopnost studenta základním způsobem formulovat odborné poznatky týkající se zvoleného tématu (příp. i na bázi tzv. “artistic research”), a to jak po stránce obsahové a metodologické, tak i formální (zejména schopnost práce s odbornou literaturou a prameny, včetně náležité citace).
Learning outcomes (in Czech)
Student je po absolvování předmětu schopen napsat odbornou práci na úrovni magisterského studia. Konkrétně zejména:
-Syntetizovat informace získané z odborné literatury a pramenů do podoby odborného textu.
-Promítnout znalost formálních požadavků na odborný text do diplomové práce.
-Využít znalost základních výzkumných metod při kompletaci textu diplomové práce.
Syllabus (in Czech)
  • -Kompletace jednotlivých kapitol diplomové práce na základě rešerše odborné literatury, pramenů a vybraných výzkumných metod.
  • -Syntéza dílčích textových částí do komplexní podoby diplomové práce.
  • -Formulace textu diplomové práce v souladu se standardy pro charakter odborného textu.
  • Metodologická koncepce práce a dílčí výsledky jsou diskutovány v magisterském diplomním semináři (povinností studenta je prezentace práce a doložení průběžných dílčích výsledků).
Literature
    recommended literature
  • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737.
  • ŠEVČÍKOVÁ, Veronika. Studentské odborné texty jako problém. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015.
Teaching methods (in Czech)
Vedoucí práce průběžně sleduje postup studenta při tvorbě diplomové práce. Vedoucí práce ji se studentem v rámci konzultací kriticky analyzuje a obsahově či metodicky pomáhá formovat.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet, uděluje vedoucí práce na základě průběžného plnění dílčích úkolů, které vedou k předložení finální verze diplomové práce, která splňuje patřičné obsahové i formální standardy.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 10 z 20.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2023.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2022/H60221l