HF0059z Operní seminář I

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
1/0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Jan Zbavitel (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Zbavitel
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Úspěšné vykonání přijímací zkoušky a studium na HF JAMU
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zabývá interpretační problematikou jednotlivých operních titulů od baroka po díla 20. století.
Nedílnou součástí semináře je podrobný úvod do interpretační problematiky a studia opery ( dramaturgie, inscenační tým, úloha dirigenta a sbormistra v inscenačním týmu od úvodu do studia po závěrečnou derniéru inscenace.
Seminář sleduje novinky z inscenování operních titulů v českých divadlech a na zahraničních operních produkcích.
Součástí seminářů je hodnocení operních inscenací, které posluchači shlédli v divadlech příp. televizních přenosech.
Semináře přihlížejí k operní produkci ND Brno, kde mají posluchači možnost pasivního sledování studijního procesu.
Konkurzem vybraní posluchači potom mají možnost získat praxi jako asistenti dirigenta nebo sbormistra.
Seminář akcentuje českou operní tvorbu, ve čtvrtém cyklu především dílo Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů.
Výstupy z učení
Výstupy absolvování semináře by měly obsahovat prohloubení znalostí o operní tvorbě v různých stylových obdobích.
Zdokonalit orientaci v organizování operního zkouškového procesu a získat schopnost pracovat s detaily, složitými ansámbly a velkými plochami.
Získané zkušenosti by měly usnadnit další umělecký vývoj posluchače a jeho praktické směřování. Prvním impulsem může být právě asistentská činnost v operních souborech nebo symfonických tělesech.
Osnova
 • - V zimním a letním semestru jsou studována díla: - vrcholného baroka a klasicismu
 • - operní tvorba romantismu a vrcholných děl ruské operní tvor by
 • - operní tvorba přelomu 19. a 20. století
 • - operní tvorba 20. století.
 • - Semináře přihlížejí k dramaturgii NDB.
 • - Stěžejní díla Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů
 • - Aktuální novinky operních inscenací, které v průběhu obou semestrů shlédli posluchači v divadlech ev. televizních přenosech.
 • - Hodnocení inscenací
Literatura
  povinná literatura
 • VOGEL Jaroslav - Leoš Janáček- Život a dílo, Státní hudební nakladatelství Praha 1963
  doporučená literatura
 • ZBAVITEL Jan - Interpretační poznámky ke studiu inscenací Leoše Janáčka I.díl ( Její pastorkyňa, Příhody lišky Bystroušky), Ediční středisko JAMU 2010
 • LAPŠIN Ivan - Ruská hudba, Vydavatelství Za svobodu, Praha 1947
 • ŠÍP Ladislav - Česká opera a její tvůrci, Editio Supraphon, Praha 1983
 • BING Rudolf - 5000 večerů v opeře, Editio Supraphon, Praha 1984
 • Werfel Franz - Verdi - román opery, Odeon Praha 1967
 • HOSTOMSKÁ Anna - Průvodce operní tvorbou, Nakladatelství Svoboda - Libertas Praha 1993
 • STRAVINSKIJ Igor - Kronika mého života, Orbis Praha 1957
Výukové metody
- Přednáška
- Studium a konfrontace nahrávek různých inscenací
- Hodnocení inscenací
Metody hodnocení
- za zimní semestr - zápočet - podmínka udělení zápočtu je 70% účasti na semináři
- při účasti 60-69% je pro udělení zápočtu 5 stran seminární práce
- při účasti 50-59% je pro udělení zápočtu 8 stran seminární práce
- při účasti pod 50% zápočet není udělen
Informace učitele
Doporučená literatura: - Jan Trojan - Dějiny opery III. - Stručné dějiny opery z hudebně dramaturgického hlediska
- A.Hostomská - Průvodce operní tvorbou.
- Ladislav Šíp - Česká opera a její tvůrci.
- Ivan Lapšin - Ruská hudba
- Jan Kučera - Richard Wagner
- Franz Werfel - Verdi
- Jaroslav Vogel - Leoš Janáček
- Boh. Štědroň - Janáček ve vzpomínkách a dopisech
- I. Strawinskij - Kronika mého života Rozhovory s Robertem Craftem
- Vlad. Lebl - Cesty moderní opery
- Robert Bing - 5000 večerů v opeře
- Václav Věžník - Život s operou
- J. Zbavitel - Interpretační poznámky ke studiu inscenací Leoše Janáčka I., II., III
- V. Holzknecht - Portréty, úvahy, kritiky, morality - Operní seminář je kolektivní předmět I.-IV. ročníku,doporučená literatura je proto uvedena v širším spektru. Obsah seminářů reaguje na dramaturgii NDB a aktuální produkce českých a zahraničních divadel a je proto částečně variabilní. Pro lepší orientaci ve výuce je uvedena literatura nutností.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2020/HF0059z