H70078l Čeština pro odbornou praxi

Hudební fakulta
léto 2021
Rozsah
0/1. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra cizích jazyků - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra cizích jazyků - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 8:30–9:15 012
Předpoklady
Maturita z českého jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 16 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/16, pouze zareg.: 0/16
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Cíle předmětu
Cílem předmětu je dopomoci studujícím k užívání kultivované a bezchybné češtiny v odborně zaměřených písemných i ústních projevech. Absolvování předmětu má rovněž vést k odstranění pravopisných a stylistických problémů.

Osnova
 • Kapitoly z teorie jazyka, které mají smysl pro využití v praxi - pravopis, stylistika, rétorika. Praktický nácvik jazykových dovedností potřebných v manažerské, hudební i pedagogické praxi.

  Práce s podpůrnými, cíleně vybranými studijními materiály z krásné, odborné literatury i denního tisku.
  Vymezení základních pojmů (norma, kodifikace, spisovný jazyk), prohloubení znalostí o spisovné češtině po stránce syntaktické, morfologické i lexikální.
  Základy stylistiky (správné funkční užívání jazykových stylů a stylotvorných prostředků, upozornění na nadbytečné zařazování tzv. floskulí).
  Opakování a praktické procvičování obtížných pravopisných jevů: viz např. zvláštní případy shody podmětu a přísudku, koncovek přivlastňovacích adjektiv, hláskových skupin, interpunkce, psaní velkých písmen.

  Těžiště výuky spočívá v práci s českým jazykem, cílem je osvojit si správné stylistické a pravopisné dovednosti. Rozbory odborných i uměleckých textů náročnější úrovně, jejich reflexe. Důraz je kladen na samostatnou práci s jazykem - pravopisná cvičení, referáty, psaní kratších recenzí, esejů. Požaduje se schopnost aplikování nabytých znalostí - ústní referáty, písemné anotace k dílům, résumé apod.
Literatura
 • Čechová, Marie. Současná česká stylistika. 1. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2003. info
 • Filipec, Josef (edit.). Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 4. vyd. Praha: Academia, 2005. info
 • Hlavsa, Zdeněk. Akademická pravidla českého pravopisu s Dodatkem MŠMT ČR. 1. vyd. Praha: Academia, 2005. info
 • Hrabák, Josef. Poetika. 2. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1977. info
 • Karlík, Petr; Nekula, Marek; Pleskalová, Jana (edit.). Encyklopedický slovník češtiny. 1. vyd. Praha: NLN, 2002. info
 • Kolektiv autorů (edit. Karlík, Nekula, Rusínová). Příruční mluvnice češtiny. 2. opr. vydání Praha: NLN, 1996. info
 • Šmilauer, Vladimír. Nauka o českém jazyku. 4. vyd. Praha: SPN, 1979. info
 • Nejrůznější autentické materiály z literatury, médií i hudebněteoretické praxe. info
 • Akademická příručka českého jazyka / Markéta Pravdová, Ivana Svobodová (eds.) ; [kolektiv autorů Ústavu pro český jazyk AV.Praha : Academia, 2014
Výukové metody
Metoda výkladu, písemného i ústního procvičování, práce s autentickými texty, samostatná práce - písemné i ústní referáty.
Metody hodnocení
V letním i zimním semestru je udělován zápočet. Pro získání zápočtu v ZS je nutné absolvovat písemný test z pravopisu, popř. zpracovat písemnou seminární práci. V LS přednést referát, popř. zpracovat zadaný písemný úkol. V obou semestrech (jednotlivě) splnit povinnou docházku 70%. V případě řádně omluvených absencí se postupuje dle SaZ čl. 18 (1)
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2021/H70078l