H60221z Masters Dissertation

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
0/1/19. 10 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D.
Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšný postup do posledního ročníku studia.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 19 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je tvorba diplomové práce, která dokládá schopnost studenta základním způsobem formulovat odborné poznatky týkající se zvoleného tématu (příp. i na bázi tzv. “artistic research”), a to jak po stránce obsahové a metodologické, tak i formální (zejména schopnost práce s odbornou literaturou a prameny, včetně náležité citace).
Learning outcomes (in Czech)
Student je po absolvování předmětu schopen napsat vědeckou práci na úrovni magisterského studia.
Syllabus (in Czech)
  • Metodologická koncepce práce a dílčí výsledky jsou diskutovány v magisterském diplomním semináři (povinností studenta je prezentace práce a doložení průběžných dílčích výsledků).
Literature
    recommended literature
  • ŠEVČÍKOVÁ, Veronika. Studentské odborné texty jako problém. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015.
  • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737.
Teaching methods (in Czech)
Vedoucí práce průběžně sleduje postup studenta při tvorbě diplomové práce. Vedoucí práce ji se studentem v rámci konzultací kriticky analyzuje, a obsahově či metodicky formuje.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet. Na diplomovou práci jsou po jejím odevzdání vypracovány posudky vedoucího práce a oponenta. V rámci komisionální obhajoby je povinností studenta práci prezentovat a reagovat na uvedené posudky. Kvalita práce je vyhodnocena a klasifikována na základě usnesení zkušební komise u SZZ.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H60221z