H60053 Bakalářský seminář

Hudební fakulta
zima 2022
Rozsah
1/0/0. 1 kr. 1 z 1. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ondřej Musil, Ph.D. (přednášející)
BcA. Mgr. Markéta Musilová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
úspěšně absolvovaný 2. ročník studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 40 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Metodika a technika zpracování diplomové práce. Zvládnutí formálních požadavků a způsobu citací.

Osnova
  • - Formální znaky a úprava diplomové práce a její zpracování - Struktura diplomové práce - Práce s informačními zdroji (informační centra, rešerše, odkazy, citace) - Formální znaky a úprava diplomové práce. - Technika zpracování diplomové práce. - Problematika citací a poznámkového aparátu - Koncipování jednotlivých částí práce - Vymezení předmětu, cílů práce, koncipování hlavních a vedlejších výzkumných otázek, práce s hypotézami - Problematika verifikace, falzifikace - Analytický a syntetická metoda - Kritika pramene a srovnávací metoda
Literatura
  • FUKAČ, Jiří. POLEDŇÁK, Ivan. Úvod do studia hudební vědy. Olomouc 1995. ISBN 80-7067-496-2. info
  • Eco, Umberto - Seidl, Ivan. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. info
  • NEKUDA, Jaroslav - SLANÝ, Antonín. Jak (ne)napsat závěrečnou práci nejen pro posluchače Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Brno : Masarykova univerzita, 1993. info
  • PECH, Karel. ČSN ISO 690 (01 0197) Dokumentace - bibliografické citace - obsah, forma a struktura. Praha, Český normalizační institut, 1996. info
  • POKORNÝ, Jiří. Diplomová práce a příležitost k seberealizaci (metodologické předpoklady zpracování odborné písemné práce). Brno : Akademické nakladatelství CERM, 1994. info
Výukové metody
cvičení
-ústní prezentace koncepce práce -tvorba a odevzdání odborného textu - části práce
Metody hodnocení
zápočet
Vyhodnocení referátu o charakteru práce, kdy hlavními požadavky je vymezení:
-přesného tematického vymezení práce
-sledovaného hlavního cíle, určení cílů dílčích
-hlavních a vedlejších výzkumných otázek
-metod, kterými bude realizováno splnění stanoveného cíle
-dosavadního stavu bádání k danému tématu a jeho odraz v odborné literatuře
Konkrétní podmínky:
-Řádné vyplnění formuláře Zadání KP (nejpozději do 21.11.).
-Odevzdání vyhotovených částí KP: Úvod a Stav bádání (nejpozději do 30. 11.).
-Odevzdání poloviny textu KP (do konce zkouškového období za ZS).
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.