H40088TUl History of the Instrument and its Repertory II

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
1/0/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr.art. Pavel Bureš (lecturer)
Guaranteed by
Mgr.art. Pavel Bureš
Woodwind and Brass Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Absolvování předmětu H40082TUz Dějiny a literatura nástroje II
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Tube (programme HF, Hdech:N)
 • Tuba (programme HF, N-HUDUM)
Course objectives (in Czech)
Poskytnout studentům znalosti v oblasti dějin a literatury tuby, potřebných pro výkon povolání koncertního interpreta a pedagoga hry na tubu. Poskytnout studentům systémovou přípravu na SZZ. Hlavním cílem předmětu je zprostředkovat široký přehled o literatuře tuby 20. století a 21. století. Důraz je kladen na získání detailnějšího přehledu vzniku skladeb i jejich historických souvislostí (hudební charakter, stylové zařazení, stupeň obtížnosti, míru virtuozity), stejně jako získání orientace v problematice transkripcí sólových skladeb pro tubu.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- prokazovat široké znalosti v oblasti historie basových a kontrabasových nátrubkových nástrojů od poloviny 19. století po současnost;
- orientovat se v sekundární literatuře včetně zahraničních pramenů;
- orientovat se v historických souvislostech vzniku a vývoje basových a kontrabasových nátrubkových nástrojů daného období, stejně jako v podrobném vysvětlení konstrukčního vývoje těchto nástrojů;
- popsat různé konstrukční typy nástrojů, zná historii jejich využívání v dobové hudební praxi a uvědomuje si souvislosti s aktuální problematikou hry na nátrubkové nástroje.
Syllabus (in Czech)
 • Počátky využití basových nátrubkových nástrojů pro sólovou hru.
 • Problematika transkripcí v tubovém repertoáru.
 • Sólová literatura pro tubu po 2. světové válce - P. Hindemith, R. V. Williams. W. Craft a další.
 • Sólová literatura pro tubu v 70. - 90. letech 20. století.
 • Současná sólová literatura pro tubu.
 • Československá a česká sólová literatura pro tubu.
 • Současná metodická literatura pro tubu
  - školy
  - etudy
  - denní cvičen
 • Tuba v komorních ansámblech.
  - kvinteta (Canadian Brass)
  - brassbandy / brass ensembles (Phillip Jones, German Brass)
  - skladatelé /aranžéři
Literature
  required literature
 • Partitury vybraných skladeb pro tubu
  recommended literature
 • Larson, A. B.: Investigating “experimentalism” a case study of the tuba and its repertoire. University of Wisconsin, Milwaukee, 2013
 • Morris, R. W.: Guide to the Tuba Repertoire: The New Tuba Source Book. Indiana University Press 2006, ISBN 0253347637
 • Kratochvíl, J.: Dějiny a literatura dechových nástrojů (skripta). AMU, Praha 1992.
 • Randolph, D. M.: New Techniques in the Avant-Garde Repertoire for Solo Tuba, The Univeristy of Rochester, 1977
Teaching methods (in Czech)
hromadná výuka, diskuze na téma historie, návštěva archívů
Assessment methods (in Czech)
zápočet, SZZ
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/H40088TUl