H40086VIl History of the Instrument and its Repertory I

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
1/0/3. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
MgA. David Šlechta, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Jan Řezníček
String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování předmětu H40086VCz - Dějiny a literatura nástroje I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Viola (programme HF, Hstru:N)
 • Viola (programme HF, N-HUDUM)
Course objectives (in Czech)
Cílem je zprostředkovat přehled o historii violy. Předmět podrobně mapuje vznik nástroje, jeho vývoj a houslařské školy. Student získá široký přehled o literatuře violy vzniklé ve všech stylových epochách – od méně početných skladeb období baroka přes období klasicismu až po literaturu 20. a 21. století. Orientace studentů spočívá ve vysvětlení historických souvislostí vzniku violy a její předchůdců stejně jako vysvětlení konstrukčního vývoje violy i ostatních smyčcových nástrojů od počátku až po dnešek. Student má povědomí o mistrech houslařích a orientuje se v současných předních výrobcích smyčcových nástrojů. Student ovládá detailní přehled violové literatury (sólové a komorní) od vrcholného baroka až po současnost, zná základní okolnosti vzniku skladeb a dokáže definovat jejich charakteristiku (stupeň obtížnosti, hudební charakter, míru virtuozity, stylové zařazení).
Learning outcomes (in Czech)
Student má znalosti o historickém vývoji strunných nástrojů a vývoji violy. Má přehled o významných houslařských školách u nás i v zahraničí a o koncertní literatuře sólové i komorní. Orientuje se v literatuře metodické. Dokáže aplikovat své znalosti při vystoupeních na koncertních pódiích i při pedagogické činnosti.
Syllabus (in Czech)
 • Vznik a vývoj violy (předchůdci violy)
 • Houslařství v Itálii, Německu, Francii a v Čechách
 • Violová literatura v období baroka
 • Violová literatura v období klasicismu
 • Violová literatura v období romantismu
 • Paul Hindemith a jeho tvorba
 • Violová literatura v české a slovenské hudbě 20. století
Literature
  recommended literature
 • Květ, J. M.: Jiří Herold - violista. Edice ,,Kdo je", sv. 75, Praha 1947
 • Černušák, G. : Dějiny evropské hudby. Praha, Panton 1964
 • Riley M.W.: The history of the viola. United States s.n., 1993
 • Burney, C. : Hudební cestopis 18. věku. Praha, Státní hudební vydavatelství 1966
 • Šmolík, J.: Ladislav Černý – violista. Supraphon, Praha 1977
 • Žídek, F.: Čeští houslisté (violisté) tří staletí. Panton, Praha 1982
 • Šlechta D.: Zapomenutý svět violy d'amore. JAMU, Brno 2018
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, řízená diskuse
Assessment methods (in Czech)
Zkouška
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/H40086VIl