DSDL506 Magisterská diplomová práce

Divadelní fakulta
léto 2023
Rozsah
0/0/32. 16 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění (50,00 %), Ateliér světelného designu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění (50,00 %)
Předpoklady
Realizovaná bakalářská práce zaměřená na teorii a praxi v umění, divadle, filmu, světelném designu a architektuře. Podmínkou je absolvování Diplomového prosemináře, Diplomového semináře a semináře Reflexe současné scénografie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Magisterská diplomová práce řeší odbornou problematiku související s tématy z oblasti vizuálního umění, divadla, filmu, divadelní scénografie a kostýmu. Student musí prokázat schopnost teoretické reflexe, zvládnutí analýzy díla za pomoci příslušné odborné literatury nebo analýzy zkoumaného materiálu tzv.výzkumem uměním. Zadáním zápočtu školitel připouští k obhajobě diplomovou práci, která prokazuje kvalitu samostatné odborné teoretické práce.
Výstupy z učení
Student je schopen:
pracovat s odbornou literaturou je schopen její praktické aplikace
prokazuje rozsáhlou orientaci v umělecké teorii
využívá schopnost reflexe daného tématu v praxi i dalším studiu
prokazuje znalost primární a sekundární literatury a pramenů, umí ji zpracovat dle příslušné citační normy
prokazuje schopnost samostatně zpracovat ucelenější problematiku a využívat vědomosti, které získal během studia a během své vlastní umělecké činnosti
pracuje na projektech výzkumu uměním
Osnova
 • Kontrola stylistiky a metodologie práce
 • Prezentace dosažených výsledků
 • Kontrola práce s odbornou literaturou a odkazy
 • Kontrola struktury práce a její plnění
 • Předložení naplnění jednotlivých kapitol
 • Práce s obrazovými přílohami a příslušnými texty
 • Kontrola diplomové práce před vložením do IS
 • Vložení dipolomové práce do IS
Literatura
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
 • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Ivan Seidl. Olomouc : Votobia, 1997. 271 s. 1977 Gruppo Editoriale Fabbri, Bompiani, Sonzogno, Etas S.p.A. Via Mecenate 91 - Milano. ISBN 80-7198-173-7. info
 • Od abstraktu do závěrečné práce: jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech: praktická příručka. Edited by Helena Kubátová - Dušan Šimek. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. info
Výukové metody
cvičení, seminář diskusní metody,práce s textem
Metody hodnocení
odevzdaná diplomová písemná práce obhajoba diplomocvé písemné práce ústní zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2018, léto 2020, léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2023/DSDL506