HJ0014Al Angličtina - Specializovaný jazykový seminář

Hudební fakulta
léto 2015

Předmět se v období léto 2015 nevypisuje.

Rozsah
0/2. 2 kr. 2 z 4. Ukončení: z.
Garance
Katedra cizích jazyků - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra cizích jazyků - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Kurz je určen pro pokročilé studenty angličtiny (advanced level) v oblasti lexika i gramatiky. Předpokladem je také dobrá znalost terminologie v oblasti hudby, kultury a manažerské korespondence.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Prohlubování vybraných gramatických a lexikálních dovedností. Orientace v náročných odborných textech s manažerskou tématikou. Výuka na úrovni B2+/C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Osnova
 • Výuka na úrovni B2+/C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Kurz určen pro studenty 1. roč. hudebního manažerství v navazujícím magisterském studijním programu. Práce s náročnými odbornými texty z oblasti arts management, music management, financial English, business English. Kratší i delší referáty na zadaná témata.

  Kurz má charakter textového semináře, ve kterém se pracuje s náročnými texty s hudební tématikou - např. recenze - (materiály ze zahraničních hudebních časopisů, odborné literatury a internetových stránek - např. Naxos, Classic, Metropolitan Opera aj.). Studenti se také seznamují do větší hloubky s reáliemi anglicky mluvících zemí, pozornost se věnuje zejména kulturnímu hledisku.
  Prohlubují se komunikativní schopnosti a zdokonaluje se slovní zásoba a hudební terminologie. Překlady propagačních materiálů a programů.
  Opakují se a procvičují obtížné gramatické jevy.
  Pracuje se s náročnějšími poslechy (BBC).
  Studenti se seznamují s některými předními představiteli anglické a americké literatury.
  Promítání filmů v angličtině s hudební tématikou a samostatné písemné zpracování určitého problému prezentovaného v daném filmu.
  Samostatná ústní prezentace určitého tématu v rozsahu 10-15 minut.
Literatura
 • Raymond Murphy: English Grammar in Use. Cambridge University Press 2004. info
 • Ivana Jarešová: The English Texts for Students of Music Faculty. JAMU, Brno. 2004. info
 • Ivana Jarešová: English Texts for Students of Music Management. Brno, JAMU 2009. info
 • Časopis Business Spotlight. ECONOMIA a.s. Praha. info
 • Jaroslav Peprník: Angličtina pro pokročilé I. Praha. 1999. info
 • Jaroslav Peprník: Angličtina pro pokročilé II. Olomouc. 1995. info
 • Antony Hopkins: Pathway to Music. London. 1993. info
 • Vlasta Rejtharová: Letter Writing. Academia Praha. 1996. info
 • Ian Christian: Discovering Classical Music, London 2000. info
 • MUSIC MANAGEMENT FORUM: The Music Management Bible. 2003. ISBN 1-84492-025-9. info
 • od r. 2012 - Tomáš Hajn: English for Musicians (učebnice pro studenty Hudební fakulty JAMU), v tisku. info
 • www stránky:www.musicalopinion.com. info
 • www.musolife.com. info
 • www.bbcmusicmagazine.com. info
 • www.naxos.com. info
 • www.classicfm.com. info
Výukové metody
* Využití více metod vhodných pro výuku cizích jazyků - např. frontální metoda při výkladech gramatiky, dialogická metoda při konverzaci nad texty, individuální metoda při přípravě samostatných úkolů (např. zadávání referátů), skupinová metoda (při společném řešení dílčích úkolů v hodině), multimediální metoda. Využití všech metodických složek: psané formy, mluvené formy a audia (při poslechu s porozuměním).
Využití e-learningu - cvičení a testů vytvořených Katedrou cizích jazyků (http://avk.jamu.cz).
Metody hodnocení
ZS/ zápočet (test nebo zpracování speciálního tematického úkolu)
LS/ zápočet (test nebo zpracování speciálního tematického úkolu)

 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2015/HJ0014Al