HJ0010Az Angličtina pro manažerskou praxi I

Hudební fakulta
zima 2013
Rozsah
1/2. 3 kr. 3 z 7. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tomáš Hajn (přednášející)
Mgr. Ivana Jarešová (přednášející)
Garance
Katedra cizích jazyků - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra cizích jazyků - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Kurz je určen studentům, kteří základy cizího jazyka absolvovali na střední škole. Kurz je určen především pro studenty hudebního manažerství, kteří studují angličtinu jako svůj první jazyk.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Opakování a prohlubování gramatiky, obohacování slovní zásoby v oblasti kultury, práce s odbornými texty, seznamování se základní hudební terminologií, seznamování se základy obchodní korespondence. Překlady propagačních materiálů a programů. Výuka probíhá zhruba na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Osnova
 • Opakování a prohlubování gramatiky, obohacování slovní zásoby v oblasti kultury, práce s odbornými texty, seznamování se základní hudební terminologií, seznamování se základy obchodní korespondence. Překlady propagačních materiálů a programů. Výuka probíhá zhruba na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

   Pro opakování a upevňování gramatických jevů slouží základní studijní materiál English
  Grammar in Use.
  Rozvíjení slovní zásoby prostřednictvím autentických materiálů z různých zdrojů ( BBC,
  internetové stránky)
  Práce s odbornými texty (recenze z hudebních časopisů, materiály z internetových
  stránek zaměřených na hudební tématiku aj.)
  Seznamování s hudební terminologií za použití studijního materiálu English Texts
  for Students of the Music Faculty.
  Práce s texty zaměřenými na profesi hudebního manažera prostřednictvím studijního materiálu English Texts for Students of Music Management.
  Procvičování porozumění mluvené angličtiny - poslechy a filmy v anglickém znění.
  Práce s texty s manažerskou tématikou z odborného časopisu Business Spotlight,
  samostatná prezentace určitého manažerského tématu v rozsahu 10 - 20 minut.
Literatura
 • Stuart Redman: English Vocabulary in Use. Cambridge University Press. 1997. info
 • Raymond Murphy: English Grammar in Use. Cambridge University Press.2004. info
 • Ivana Jarešová: English Texts for Students of the Music Faculty. JAMU, Brno. 2004. info
 • Ivana Jarešová: English Texts for Students of Music Management. Brno, JAMU 2009. info
 • Časopis Business Spotlight. ECONOMIA a.s. Praha. info
 • Vlasta Rejtharová: Letter Writing. Academia Praha. 1996. info
 • Ian Christian: Discovering Classical Music, London 2000. info
 • MUSIC MANAGEMENT FORUM: The Music Management Bible. 2003. ISBN 1-84492-025-9. info
 • od r. 2012 - Tomáš Hajn: English for Musicians (učebnice pro studenty Hudební fakulty JAMU), v tisku. info
 • www stránky:www.musicalopinion.com. info
 • www.musolife.com. info
 • www.bbcmusicmagazine.com. info
Výukové metody
* Využití více metod vhodných pro výuku cizích jazyků - např. frontální či deduktivní metoda při výkladech gramatiky, dialogická metoda při konverzaci nad texty, individuální metoda při přípravě samostatných úkolů (např. zadávání referátů), skupinová metoda (při společném řešení dílčích úkolů v hodině), multimediální metoda. Využití všech metodických složek: psané formy, mluvené formy a audia (při poslechu s porozuměním).
Prostředky: Práce s autentickými odbornými texty, nácvik samostatného písemného vyjadřování, nácvik samostatného ústního projevu, vyhledávání informací - práce s internetem.
Využití e-learningu - cvičení a testů vytvořených Katedrou cizích jazyků (http://avk.jamu.cz).
Metody hodnocení
ZS/ zápočet (test)
LS/ zkouška (test)

Ústní referát na zadané manažerské téma.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2013/HJ0010Az