HJ0007Al Angličtina pro hudební praxi I

Hudební fakulta
léto 2015

Předmět se v období léto 2015 nevypisuje.

Rozsah
1/2. 3 kr. 3 z 5. Ukončení: zk.
Garance
Katedra cizích jazyků - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra cizích jazyků - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Dobrá výchozí znalost anglického jazyka na úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Opakování a prohlubování gramatiky, obohacování slovní zásoby, důraz na komunikaci v běžných situacích, základní terminologie z hudební oblasti, seznamování s reáliemi anglicky mluvících zemí. Výuka na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Osnova
 • Opakování a prohlubování gramatiky z předchozího studia, obohacování slovní zásoby, důraz na komunikaci v běžných situacích, základní terminologie z hudební oblasti, seznamování s reáliemi anglicky mluvících zemí. Výuka probíhá přibližně na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

  Navázání na středoškolské znalosti, rozšiřování slovní zásoby z učebnice English Vocabulary in Use (výběr témat dle potřeby) a prostřednictvím doplňujících textů s různou tématikou.
  Seznámení se základní hudební terminologií (materiály - English Vocabulary in Use, Angličtina pro pokročilé I).
  Práce se základním studijním materiálem English Texts for Students of the Music Faculty, který slouží zejména jako zdroj hudební terminologie z nejrůznějších hudebních oblastí.
  Opakování a rozšiřování gramatiky prostřednictvím studijního materiálu English Grammar in Use.
Literatura
 • Ivana Jarešová: English Texts for Students of the Music Faculty. JAMU, Brno. 2004. info
 • Raymond Murphy: English Grammar in Use. Cambridge University Press. 2004. info
 • Jaroslav Peprník: Angličtina pro pokročilé I. Praha. 1999. info
 • Stuart Redman: English Vocabulary in Use. Cambridge University Press. 1997. info
 • materiály z internetových stránek, např. - www.naxos.com, www.classicfm.com. info
 • od r. 2012 - Tomáš Hajn: English for Musicians (učebnice pro studenty Hudební fakulty JAMU), v tisku. info
Výukové metody
* Využití více metod vhodných pro výuku cizích jazyků - např. frontální metoda při výkladech gramatiky, dialogická metoda při konverzaci nad texty, individuální metoda při přípravě samostatných úkolů (např. zadávání referátů), skupinová metoda (při společném řešení dílčích úkolů v hodině), multimediální metoda. Využití všech metodických složek: psané formy, mluvené formy a audia (při poslechu s porozuměním).

Prostředky: Práce s autentickými odbornými texty, nácvik samostatného písemného vyjadřování, nácvik samostatného ústního projevu, vyhledávání informací - práce s internetem.
Využití e-learningu - cvičení a testů vytvořených Katedrou cizích jazyků (http://avk.jamu.cz).
Metody hodnocení
ZS/ zápočet (test)
LS/ zkouška (test)

 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2015/HJ0007Al