HJ0005Al Angličtina II

Hudební fakulta
léto 2015

Předmět se v období léto 2015 nevypisuje.

Rozsah
1/2. 3 kr. 3 z 5. Ukončení: zk.
Garance
Katedra cizích jazyků - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra cizích jazyků - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Absolvování kurzu na úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Dosažení úrovně A2+ Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Osnova
 • Dosažení úrovně A2+ Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Seznamování se základy obchodní korespondence a se slovní zásobou z oblasti hudebního managementu.

  Další prohlubování gramatiky a rozšiřování slovní zásoby, práce s autentickými odbornými texty a zvládnutí základní hudební terminologie, rozvíjení komunikačních schopností. Seznámení se slovní zásobou z oblasti hudebního managementu. Práce s autentickými propagačními materiály z hudebního prostředí. Samostatná prezentace na určité hudební téma v rozsahu přibližně 10 minut.
  Jako základní studijní materiál slouží učebnice English Grammar in Use, English Texts for Students of the Music Faculty a English Texts for Students of Music Management.
  Výuka probíhá na úrovni A2+ Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Kurz je určen především pro studenty hudebního manažerství, kteří studují angličtinu jako svůj druhý jazyk.
Literatura
 • Raymond Murphy: English Grammar in Use. Cambridge, Cambridge University Press 2004. info
 • Stuart Redman: English Vocabulary in Use. Cambridge, Cambridge University Press 2003. info
 • Ivana Jarešová: English Texts for Students of the Music Faculty. Brno, JAMU 2004. info
 • Ivana Jarešová: English Texts for Students of Music Management. Brno, JAMU 2009. info
 • Ian Christian: Discovering Classical Music, London 2000. info
 • Jaroslav Peprník: Angličtina pro pokročilé. Praha, Fortuna 1999. info
 • Vlasta Rejtharová: Letter Writing. Praha, Academia 1996. info
 • Ludmila Urbanová, Andrew Oakland: Úvod do anglické stylistiky. Brno, Barrister & Principal 2002. info
 • Internetové stránky s hudební tématikou, např. www.naxos.com , www.classicfm.com . info
 • od r. 2012 - Tomáš Hajn: English for Musicians (učebnice pro studenty Hudební fakulty JAMU), v tisku. info
Výukové metody
* Využití více metod vhodných pro výuku cizích jazyků - např. frontální či analytická metoda při výkladech gramatiky, dialogická metoda, skupinová metoda (při společném řešení dílčích úkolů v hodině), využití multimédií a doplňování základních učebních materiálů autentickými materiály přiměřené náročnosti. Využití všech metodických složek: psané formy, mluvené formy a audia (při poslechu s porozuměním).

Prostředky: Práce s odbornými texty, nácvik samostatného písemného vyjadřování a ústního projevu, vyhledávání informací - práce s internetem.
Využití e-learningu - cvičení a testů vytvořených Katedrou cizích jazyků (http://avk.jamu.cz).
Metody hodnocení
ZS/ zápočet (test)
LS/ zkouška (test)

 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2015/HJ0005Al