HJ0004Al Angličtina I

Hudební fakulta
léto 2015

Předmět se v období léto 2015 nevypisuje.

Rozsah
1/2. 3 kr. 3 z 5. Ukončení: zk.
Garance
Katedra cizích jazyků - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra cizích jazyků - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Výchozí znalost anglického jazyka na úrovni A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Zopakování a prohloubení znalostí gramatiky a slovní zásoby, jejich další rozšiřování, zvládnutí základů hudební terminologie. Výuka probíhá zhruba na úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Kurz je určen především pro studenty hudebního manažerství, kteří studují angličtinu jako svůj druhý jazyk.

Osnova
 • Zopakování a prohloubení znalostí gramatiky a slovní zásoby, jejich další rozšiřování, zvládnutí základů hudební terminologie. Výuka probíhá zhruba na úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Kurz je určen především pro studenty hudebního manažerství, kteří studují angličtinu jako svůj druhý jazyk.

  Navázání na znalosti ze střední školy, prohlubování gramatiky, obohacování slovní zásoby, práce s jednoduššími odbornými texty a seznamování se s hudební terminologií.
  Seznámení se základy obchodní korespondence. Jako základní studijní materiál slouží učebnice English Grammar in Use a English Texts for Students of the Music Faculty.
Literatura
 • Raymond Murphy: English Grammar in Use. Cambridge, Cambridge University Press 2004. info
 • Stuart Redman: English Vocabulary in Use. Cambridge, Cambridge University Press 2003. info
 • Ian Christian: Discovering Classical Music, London 2000. info
 • Vlasta Rejtharová: Letter Writing. Academia Praha. 1996. info
 • Ivana Jarešová: English Texts for Students of the Music Faculty. Brno, JAMU 2004. info
 • Ivana Jarešová: English Texts for Students of Music Management. Brno, JAMU 2009. info
 • od r. 2012 - Tomáš Hajn: English for Musicians (učebnice pro studenty Hudební fakulty JAMU), v tisku. info
Výukové metody
* Využití více metod vhodných pro výuku cizích jazyků - např. frontální či analytická metoda při výkladech gramatiky, dialogická metoda, skupinová metoda (při společném řešení dílčích úkolů v hodině), využití multimédií a doplňování základní učebnice autentickými materiály přiměřené náročnosti. Využití všech metodických složek: psané formy, mluvené formy a audia (při poslechu s porozuměním).

Prostředky: Práce s jednoduššími odbornými texty, nácvik samostatného písemného vyjadřování a ústního projevu, vyhledávání informací - práce s internetem.
Využití e-learningu - cvičení a testů vytvořených Katedrou cizích jazyků (http://avk.jamu.cz).
Metody hodnocení
ZS/ zápočet (test)
LS/ zkouška (test)

 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2015/HJ0004Al