Dramatická výchova

Rozbalit vše

Dramatické umění nemá doposud v systému českého školství vytvořen prostor, ve kterém by se žáci a studenti s tímto specifickým druhem umění seznamovali (jako je výtvarné umění a hudba zastoupeno předměty výtvarná a hudební výchova). Okrajově se dramatickým uměním zabývá předmět literatura, ale jen několika vstupy a spíše literární složkou tohoto syntetického druhu umění. V současné koncepci základního a gymnaziálního vzdělávání (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání) je dramatické umění zařazeno formou doplňujících oborů dramatická výchova (RVP ZV) a dramatický obor (RVP GV). Pokud školy nemají pedagoga pro pravidelnou výuku, mohou tyto obory zařadit i formou jednotlivých lekcí, dílen, seminářů a projektů. RVP ZV a RVP GV nabízí rovněž tzv. průřezová témata. I ta mohou být zpracovávána a nabídnuta školám formou výukových programů, lekcí, dílen, seminářů a projektů. Divadlo totiž nabízí postupy, které se staly jádrem metod aktivního učení založených na jednání v situacích a případně i v přijatých rolích. Tyto metody sociálního učení vedou k lepšímu pochopení a zvládnutí prostředků komunikace, k rozvíjení schopnosti orientace ve vzniklé situaci a následně volby adekvátního chování , k vcítění se do druhého a pochopení motivace jeho jednání. Obor divadlo a výchova se intenzivně zabývá jejich výzkumem a praktickým využitím ve výchově a vzdělávání. Studenti jsou seznamováni s jejich teoretickými východisky z oblasti divadelní i společenskovědní a učí se je prakticky používat a zpracovávat tímto způsobem nejrůznější témata. Obor dramatická výchova úzce souvisí s ostatními obory studovanými na DIFA JAMU. Spolupracuje s nimi při hledání teoretických východisek oboru i v oblasti praktické výuky. Studenti dramatické výchovy se postupně zapojují do tvůrčích týmů připravujících divadelní inscenace. Prověřují tak v divadlech v západní Evropě běžnou praxi tvorby projektů, které připravují školní děti mládež na návštěvu divadelní inscenace v profesionálním divadle. Umožní jim pak sledovat představení s větším porozuměním tématu i způsobu divadelního zobrazování skutečnosti. Součástí oboru divadlo a výchova je i oblast tzv. divadla ve výchově. Ateliér DaV soustavně experimentuje s postupy Divadla Forum Augusto Boala a přizpůsobuje je českým podmínkám a věku účastníků (mládež od 12ti let). Výsledky praktických projektů jsou předmětem teoretického zobecnění a vytváření metodiky pro tuto práci a jsou konfrontovány v mezinárodních projektech (spolupráce se školami v Utrechtu a Dartingtonu). Ateliér DV rozvíjí své aktivity na poli mezinárodní spolupráce a čerpá tak zkušenosti ze zemí, kde existuje dramatická výchova jako vyučovací předmět na školách desítky let (Holandsko, Velká Británie) a poskytuje naopak své zkušenosti tam, kde se tento obor začíná teprve rozvíjet (např. společný projekt se školou v Lingenu). Cílem oboru je tedy jeho soustavné rozvíjení na vysokoškolské půdě a příprava absolventů, schopných obor koncepčně rozvíjet a hledat další možnosti jeho uplatnění v oblasti výchovy a vzdělávání i v oblasti dramatického umění. Studium je realizováno ve víkendových ucelených blocích. Tyto bloky jsou jednotlivě nabízeny i pro zájemcům o kurzy celoživotního vzdělávání z řad pedagogů, středoškolských studentů (jako součást celoživotního vzdělávání nebo jako přípravné kurzy ke studiu na DIFA JAMU) i široké veřejnosti.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vytvářet a prakticky realizovat hodinu, výukový program, dílnu, seminář a projekt pro doplňující obory dramatická výchova a dramatický obor Rámcového vzdělávacího programu pro základní a gymnaziální vzdělávání
  • vytvářet a prakticky realizovat hodinu, výukový program, dílnu, seminář a projekt na tzv. průřezová témata Rámcového vzdělávacího programu pro základní a gymnaziální vzdělávání
  • vytvářet inscenace Divadla Forum pro děti a mládež i s dětmi a mládeží.
(?)

Charakteristika profesí a institucí, kde může uplatnit získané vzdělání

Základní a střední všeobecné školství

- Asistence ve výuce předmětu dramatická výchova na základní škole a dramatický obor na základní

umělecké škole a gymnáziu

- Nabídka dílen, seminářů, výukových programů, lekcí a projektů pro doplňující obory RVP ZV a RVP GV

- Nabídka dílen, seminářů, výukových programů, lekcí a projektů pro průřezová témata RVP ZV a RVP

GV

- Kurzy a semináře pro učitele, kteří by chtěli sami ve svém předmětu tyto postupy využívat

- Divadlo Forum

Mimoškolní výchova

- střediska volného času (vedení zájmových kroužků dramatické výchovy, jednorázové programy)

- střediska dramatické výchovy (tvorba a realizace dílen, programů a projektů pro školní třídy)

- občanská sdružení se zaměřením na divadlo a výchovu

- realizační týmy pro přípravu dílen, dlouhodobých kurzů a amatérských divadelních festivalů

Profesionální divadla

- tvorba projektů, připravujících školní děti a mládež na návštěvu divadelního představení

- další projekty, navazující na shlédnuté představení

- využívání postupů divadla ve výchově (zejména Divadla Forum), vytváření takových inscenací s herci

Další instituce, které zaměstnávají absolventy oboru DV

- střediska výchovné péče

- domovy mládeže

- dětské nemocnice

- domovy důchodců

- střediska pěstounské péče

(?)

Povinná praxe ve škole – 1.a 2.stupeň ZŠ (soustavná praxe 2 hodiny týdně)

Projekty a dílny: Projekt pro ZŠ, dílna divadla fórum Spolupráce na festivalu ateliéru Divadlo a výchova Sítko, spolupráce na regionálních kolech přehlídek dětského a mladého divadla

(?)

Závěrečná bakalářská zkouška se skládá z těchto částí:

Obhajoba bakalářské práce

Obhajoba bakalářského projektu

Ústní zkouška z předmětů:

Teorie a didaktika dramatické výchovy

Dějiny světového divadla

Dějiny českého divadla

Obecná didaktika

Psychologie

Pedagogika

Teorie divadla

(?)

Na studijní program navazuje dvouletý magisterský navazující program v prezenční formě studia Divadlo a výchova

(?)
0
Aktivní studenti
25

Specifikace oboru

Obor: Dramatická výchova
Zkratka: DRAMVYCH
Kód: 8203R007
Typ: bakalářský
Titul: BcA.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B8203 B-DRAUM Dramatická umění
Divadelní fakulta
Obor zajišťuje:
Divadelní fakulta
Garant oboru:
prof. PhDr. Silva Macková