Dirigování orchestru

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Cílem oboru je příprava dirigentů pro práci v symfonických orchestrech, operních divadlech, sborových tělesech a ostatních kolektivních hudebních provozech jakož i pro práci s komorními tělesy. Ve všech případech se jedná nejen o čistě instrumentální tělesa, ale také o kombinace s vokální složkou či jinými složkami doplňujícími hudební struktury (např. multimediální projekty apod.) Příprava na odborně orientované povolání pedagogického směru.

Profil uchazeče:

uchazečem je zpravidla absolvent konzervatoře, hudebního gymnázia nebo jiné SŠ, který svými dovednostmi a znalostmi splňuje požadavky kladené na hudebního profesionála (má základní znalosti z harmonie, polyfonie, instrumentace, dějin hudby atd. a je schopen je prakticky demonstrovat), má zjevnou motivaci a zájem o oblast hudebního umění stejně jako širší přehled a zájem v oblasti kultury. Je vybaven znalostí jednoho světového jazyka na středoškolské úrovni.

Absolvent disponuje:

- vysokým stupněm dovedností v interpretační oblasti včetně ovládnutí základního okruhu repertoáru hlavního předmětu oboru,

- se značným stupněm dovedností při řízení komorních ansámblů, symfonických orchestrů a sborů,

- dostatečným vhledem do oblasti pedagogické práce: metodiky, didaktiky pedagogiky a psychologie,

- hlubokými znalostmi hudební historie a vývoje uměleckých směrů,

- dobrými jazykovými znalostmi včetně orientace v hudební terminologii,

- praktickými zkušenostmi získanými prací na fakultních nebo celoškolských projektech ( komorní a orchestrální projekty často s mezinárodní účastí) popř. zkušenostmi získanými studijním pobytem v zahraničí.

Absolvent se během studia setkává se zahraničními odborníky v oblasti dirigování.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • prokázat základní odborné znalosti v oblasti repertoáru symfonické a operní literatury, hudební historie a vývoje uměleckých směrů, s přehledem se orientovat v základní primární a sekundární odborné literatuře atd.,
  • využít získané dovednosti při prokazování techniky dirigentského projevu, ve hře na klavír v míře, která je nezbytná pro nastudování hudebního materiálu, korepetování atd., interpretaci různých stylových období včetně soudobé hudby atd.,
  • aplikovat obecné způsobilosti práce v týmu a efektivně komunikovat s jeho členy, umí formulovat problém, volit a obhájit svůj vlastní interpretační názor a pedagogický přístup, je schopen sociálního sdílení znalostí a pracovních postupů atd.
(?)

Absolvent se může uplatnit v těchto charakteristických profesích:

- jako dirigent komorního, symfonického, divadelního orchestru, nebo jiného nástrojového uskupení, sbormistr,

- jako hudební režisér při záznamu hudby v rozhlasu, televizi, na CD atd.,

- má možnost práce v médiích (hudební redakce),

- jako pedagog ZUŠ.

Absolvent se může uplatnit v těchto relevantních profesích:

- na pozicích uměleckých šéfů hudebních divadel, orchestrů a sborů,

- v rámci manažerské činnosti (organizace hudebních festivalů, agentážní činnost apod.),

- jako hudební dramaturg uměleckého souboru, umělecké agentury, hudebního festivalu, v divadlech všech typů atd.

(?)

Studijní plán obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné a povinné umělecké výstupy ze studia.

(?)

Student musí získat 60 kreditů za každý rok studia a ukončit studium státní závěrečnou zkouškou z vybraných předmětů, obhajobou absolventského výkonu a obhajobou bakalářské práce.

(?)
0
Aktivní studenti
40

Specifikace oboru

Obor: Dirigování orchestru
Zkratka: DIRORCH
Kód: 8201R007
Typ: bakalářský
Titul: BcA.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B8201 B-HUDUM Hudební umění

Studijní katalog

Nejčastěji zapisované předměty