Operní režie

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Cílem oboru je rozvíjet talent studentů a jejich přípravu pro pomocnou i samostatnou režijní činnost, především v oblasti opery a jí příbuzných žánrů hudebního divadla, případně i v oblasti operety, melodramu, eventuálně i muzikálu nebo kabaretu, varieté apod. Součástí vzdělávání je i příprava na odborně orientované povolání pedagogického směru.

Profil uchazeče:

uchazečem o bakalářské studium Operní režie může být absolvent konzervatoře, gymnázia nebo jiné střední školy, nebo i vysoké školy s hudebním případně i nehudebním zaměřením, který prokáže u přijímacích zkoušek talentové předpoklady ke studiu Operní režie (osobnostní umělecké směřování, schopnost osobitého čtení hudebního dramatu, kreativita, analytické a logické myšlení, schopnost efektivní komunikace s hercem, schopnost reflexe dění na jevišti, praktický a metodický přístup k řešení problému) a také vážný zájem o tento obor. Mimo to jsou u uchazečů vyžadovány i základní znalosti z hudební teorie a dějin hudby, všeobecný kulturní přehled, znalost jednoho cizího jazyka na středoškolské úrovni, a rovněž přiměřená osobnostní vyzrálost, nutná pro náročné studium a uplatnění v tomto oboru.

Absolvent disponuje:

- komplexním přehledem o problematice oboru Operní režie a alespoň základním vhledem do problematiky profesí souvisejících (dramaturgie, herectví, zpěv, řízení orchestru a sboru, produkce, scénografie, choreografie, light-design, akustika, videoart, jevištní technologie),

- dovednostmi v oboru, včetně znalosti jevištních výrazových prostředků a zvládnutí základních metod a postupů v práci s hercem, mizanscénou, prostorem, světlem, pohybem, kostýmem, temporytmem, dynamikou a hudbou, pracujícího s vlastní tvůrčí představivostí a fantazií,

- hlubokými znalostmi hudebně-dramatické tvorby v kontextu dějin hudby, literatury, dramatu a výtvarného umění,

- dobrými znalostmi cizího jazyka včetně orientace v odborné terminologii,

- dostatečným vzděláním v oblasti pedagogické práce: metodiky, didaktiky pedagogiky a psychologie,

- praktickými zkušenostmi získanými prací na inscenacích studia Devítka a Komorní opery HF JAMU, eventuálně na dalších mimořádných projektech, popř. zkušenostmi získanými studijním pobytem v zahraničí, nebo setkáním s různými tuzemskými i zahraničními odborníky z nejrůznějších oblastí, souvisejících s oborem.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • prokázat základní široké znalosti v oblasti Operní režie a její historie včetně znalostí postupů a tradic v oboru, zná různé jevištní výrazové prostředky a různé narativní principy atd.
  • využít získané dovednosti při tvorbě původní režie středního rozsahu v rámci veřejně prezentované inscenace Komorní opery HF JAMU, dovede vypracovat režijní koncepci díla základního repertoáru oboru a na profesionální úrovni ji prezentovat atd.
  • aplikovat obecné způsobilosti práce v týmu a efektivně komunikovat s jeho členy, dokáže se samostatně a odpovědně rozhodovat i v nedostatečně známých souvislostech a na základě pouze rámcového zadání atd.
(?)

Absolvent se může uplatnit v těchto charakteristických profesích:

- režijní činnost,

- asistence režie v operním divadle,

- operní dramaturgie,

- pedagog uměleckých odborných předmětů základní umělecké školy, střední odborné školy a konzervatoře.

Absolvent se může uplatnit v těchto relevantních profesích:

- hudební dramaturgie v různých kulturních institucích.

(?)

Studijní plán obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné a povinné umělecké výstupy ze studia.

(?)

Student musí získat 60 kreditů za každý rok studia a ukončit studium státní závěrečnou zkouškou z vybraných předmětů, obhajobou absolventského výkonu a obhajobou bakalářské práce.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky:

Obhajoba absolventského projektu, Obhajoba bakalářské práce, Psychologie a Pedagogika, Dějiny opery, Metodika

(?)
0
Aktivní studenti
24

Specifikace oboru

Obor: Operní režie
Zkratka: OPREZIE
Kód: 8201R076
Typ: bakalářský
Titul: BcA.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B8201 B-HUDUM Hudební umění
Hudební fakulta
Obor zajišťuje:
Hudební fakulta
Garant oboru:
doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D.

Studijní katalog

Nejčastěji zapisované předměty