Divadlo a výchova

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Magisterské navazující kombinované jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Smyslem oboru je připravovat odborníky s uměleckým a pedagogickým vzděláním a praxí pro potřeby základního uměleckého vzdělávání, pro postupné zavádění doplňujících oboru dramatická výchova na základní školy a dramatický obor na gymnázia a pro rozsáhlou oblast volnočasových aktivit, zejména amatérského divadla hraného dětmi, mládeží i dospělými, pro oblast divadelních aktivit skupin se speciálními potřebami, pro různé typy divadelního vzdělávání (kurzy, semináře, divadelní dílny, lektorská činnost v oblasti amatérského divadla apod.). Obor se výrazně zaměřuje i na výzkum v oblasti pedagogického využití divadelních aktivit, zejména na oblast tzv. divadla ve výchově (divadlo fórum, participační divadlo, projekty k divadelním inscenacím), na amatérské divadlo a na možnosti zařazení dramatického umění do všeobecného základního a gymnaziálního vzdělávání.

Absolvent oboru by měl být schopen tvůrčím způsobem využívat své vzdělání a praxi ve stávajících profesích, ale současně usilovat o vznik nových možností pro uplatnění oboru v praxi. Cílem oboru je vychovávat samostatné tvůrčí osobnosti schopné působit i v oblasti dalšího vzdělávání pedagogů (kurzy a dílny pro učitele ZŠ, ZUŠ, SPgŠ, vedoucí souborů a kroužků).

Obor spolupracuje intenzivně s ostatními uměleckými a pedagogickými obory Divadelní fakulty jak v oblasti koncipování studia a vytváření studijních plánů, tak i v oblasti vědy výzkumu.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • jsou schopni samostatně vymezit komplexní praktický nebo teoretický problém a řešit jej tvůrčím způsobem s využitím vybraných teorií, metod, postupů, forem oboru včetně kritické reflexe - např. koncipovat kurikulární dokument pro konkrétní skupinu
 • dovedou vytvořit se specifickou skupinou amatérů (dětí, mládeže, dospělých) původní autorské divadelní dílo s výrazným tvůrčím vkladem skupiny (s využitím možností a potenciálu skupiny)
 • dovedou vytvořit původní, veřejně prezentovatelné autorské divadelní dílo, nebo interpretovat dramatický text inspirativním způsobem tak, že výsledné dílo vychází z potřeb, podmínek, možností, specifik či cílů konkrétní amatérské skupiny
 • dovedou dle požadavků a možností skupiny koncipovat, efektivně vést a reflektovat výukový program dramatické výchovy, divadla ve výchově, dílnu, seminář, projekt či další formy pro skupinu účastníků z praxe
 • jsou schopni nejen koncipovat a vést skupinu v procesu tvorby, ale především flexibilně přizpůsobovat proces inscenační tvorby (inscenační proces) a dramaturgicko-režijní koncepci (divadelní formu, tvar) možnostem, podmínkám konkrétní skupiny
 • jsou schopni vést skupinu z praxe (bez odborného vzdělání) v odborném oborovém vzdělávání
 • jsou schopni samostatně připravit, realizovat a reflektovat přehlídku amatérského divadla či přednesu na krajské či celostátní úrovni (včetně vlastního organizačního, finančního, manažerského zaštítění)
 • při řešení praktických problémů oboru a přípravě výstupů využívají osvojených poznatků, základních postupů a metod oboru způsobem přinášejícím inspirativní podněty, využívají kreativní řešení problému, hledají originální způsoby řešení
 • mají osvojené základní dovednosti potřebné pro divadelní tvorbu a jsou připraveni na to rozvíjet je u konkrétních skupin amatérů
 • jsou schopni v písemném projevu teoreticky zpracovat a v uměleckém výkonu na profesionální úrovni ztvárnit určité téma s použitím samostatně zvolené metody
 • prezentují originální umělecký výkon vlastní nebo celého týmu na veřejnosti a to i na mezinárodním fóru, jsou připraveni nést plnou zodpovědnost za práci skupiny
(?)

učitel dramatické výchovy/dramatického oboru na základních školách a gymnáziích

učitel literárně dramatického oboru na ZUŠ

učitel dramatické výchovy na SPgŠ a pedagogickém lyceu

pedagog volného času

divadelní lektor v profesionálním divadle

lektor v amatérském divadle

(?)

Studenti si musí zapsat a absolvovat předměty označené jako základ oboru. Svůj studijní plán si doplňují z předmětů osobní specializace z nabídky Ateliéru divadla a výchovy a z nabídky Divadelní fakulty.

(?)

Úspěšné absolvování všech předmětů označených jako základ oboru.

Dosažení minimálně 120 kreditů.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky

Teorie divadla

Teorie oboru divadlo a výchova

Obhajoba diplomové práce

Obhajoba absolventského projektu

(?)
0
Aktivní studenti
148

Specifikace oboru

Obor: Divadlo a výchova
Zkratka: DIVVYCH
Kód: 8203T006
Typ: magisterský navazující
Titul: MgA.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N8203 N-DRAUM Dramatická umění
Divadelní fakulta
Obor zajišťuje:
Divadelní fakulta
Garant oboru:
prof. PhDr. Silva Macková

Studijní katalog