Divadelní manažerství se zaměřením na Producenství

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Magisterské studium divadelního manažerství připravuje divadelní manažery s přesahem do obecného kulturního managementu (art management), s hlubokými znalostmi o profilování a vedení divadla, o postavení divadla ve společnosti, o nadačních činnostech, o financování neziskových organizací u nás a ve světě, s dobrou orientací v zahraničním managementu při reflexi historie a tradice evropského divadla a tradic jeho managementu, s výbornými jazykovými znalostmi, umožňující jim suverénní schopnost komunikace a spolupráce se zahraničními partnery, s mimořádně vysokým stupněm právního vědomí a hlubokou znalostí divadelní problematiky (divadelní teorie a technologie). V průběhu studia se studenti setkávají mj. také se zahraničními odborníky na divadelní, kulturní a obecný management v seminářích, vedených v anglickém jazyce. Nejlepší studenti mají možnost účastnit se zahraničních stáží. Svoje organizační schopnosti si mohou studenti ověřit během studia na národní a mezinárodní úrovni při zajišťování společných projektů ve studiu Marta a na mezinárodním festivalu divadelních škol Setkání.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • jsou schopni písemně zpracovat, prezentovat, zdokumentovat a vyhodnotit své praktické výkony s akcentací jejich dopadu na vnitřní i vnější prostředí instituce
  • efektivně využívají znalost prostředí a společný profesionální mezinárodní slovník oboru a uměleckého prostředí (viz. http://www.theaterwords.com/)
  • dokážou písemně a verbálně komunikovat v anglickém jazyce, což je prověřováno v rámci zahraničních studijních či pracovních stáží
  • jsou schopni integrovat kulturní projekt ve všech jeho aspektech do strategického směřováni instituce,
  • jsou schopni vytvářet strategické plány a převádět je do plánů dlouhodobých, krátkodobých a operativních, přičemž reflektují specifika prostředí, v němž je realizovaná umělecká činnost
  • uplatňují přitom kreativně odborné znalosti a metody z oblasti managementu, projektového řízení, strategického řízení, ekonomiky a finančního řízení marketingu, práva, společenských věd a mezinárodní kulturní politiky
  • zároveň umí využívat nástroje pro implementaci těchto plánů
  • umí navrhnout a provést relevantní výzkumy za účelem analýzy dat a využít závěrů analýz pro strategické řízení,
  • kreativně ovládají kancelářské a prezentační aplikace, práci s internetem a vyhledávači, dokážou vytvářet webové stránky, pracovat se sociálními sítěmi, pracovat s aplikacemi pro vytváření myšlenkových map
  • přičemž všechny tyto dovednosti umí aplikovat při komplexním strategickém řízení. (ECDL Core M1 – M14)
(?)

Absolvent může vykonávat tyto profese:

vrcholový manažer – producenta festivalů

vrcholový manažer divadla

vrcholový manažer- producenta kulturních projektů

vrcholový manažer marketingu divadla

vrcholový manažer kulturní agentury

vrcholový manažer ve stát. správě a samosprávě v oblasti kultury

(?)

Studenti si musí zapsat a absolvovat předměty označené jako základ oboru. Svůj studijní plán si doplňují z předmětů osobní specializace z nabídky svého ateliéru a z nabídky Divadelní fakulty.

(?)

Úspěšné absolvování všech předmětů označených jako základ oboru.

Dosažení minimálně 120 kreditů.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky

Management divadla a umění – prezentace a obhajoba producentského záměru

Obhajoba diplomové práce

Obhajoba magisterského absolventského výkonu II a písemné dokumentace výkonu

(?)
0
Aktivní studenti
96

Specifikace oboru

Obor: Divadelní manažerství se zaměřením na Producenství
Zkratka: DIVMAN
Kód: 8203T005
Typ: magisterský navazující
Titul: MgA.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N8203 N-DRAUM Dramatická umění
Divadelní fakulta
Obor zajišťuje:
Divadelní fakulta
Garant oboru:
prof. MgA. Blanka Chládková

pro uchazeče:

Divadelní produkce, bakalářské studium: https://studujdf.jamu.cz/specializace/divadelni-produkce/

Jevištní technologie, bakalářské studium:

https://studujdf.jamu.cz/specializace/jevistni-management-a-technologie/

Divadelní produkce, magisterské studium: https://studujdf.jamu.cz/specializace/divadelni-produkce/

Informace o Ateliéru divadelní produkce a jevištní technologie: https://df.jamu.cz/fakulta/ateliery-a-kabinety-df/atelier-divadelniho-manazerstvi/

Studijní katalog