Divadelní dramaturgie

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Chápání dramaturgie se v průběhu historie vyvíjelo v několika okruzích: jako autorsky původní dramatická tvorba, jako praktická divadelně tvůrčí činnost směřující k formování programové báze divadla výběrem repertoáru a dramaturgicko-režijní přípravou autorského textu a konečně jako divadelně-kritická a hodnotící činnost. Všechny tyto aspekty – především neustálé prolínání autorského a dramaturgického principu – se odrážejí ve studijních plánech.

Cílem studijního programu je připravit kvalifikovaného divadelního dramaturga, který bude schopen vykonávat v divadle celou škálu profesních činností, jak je dnes v našem kulturním kontextu určuje pojetí divadelní dramaturgie – tedy schopnost přinášet podněty a impulzy, vytvářet krátkodobé i dlouhodobé koncepce (dramaturgický plán sezóny, dramaturgická orientace divadla apod.), účastnit se procesu vzniku divadelního artefaktu jako spolutvůrce rozhodující dramaturgicko-režijní koncepce inscenace, v průběhu práce být neustále schopen analyzovat jednotlivé momenty tvůrčího procesu a na základě toho celou práci korigovat, psát studie, rozbory, vytvářet programové články i články do programů.

Studium divadelní teorie se zaměřuje na doplnění poznatků z oblasti teorie dramatu (teoretické dramaturgie) o nejnovější poznatky a o současné myšlenkové proudy (poststrukturalismus, „post-postmoderna“ aj.) i na vlastní pokusy o zkoumání této problematiky. Oblast historie divadla je orientována k detailnějšímu poznávání jednotlivých národních divadelních kultur, podrobnému zkoumání jednotlivých časových period, především seznamování se s nejaktuálnějším vývojem v důležitých oblastech evropského (světového) divadla. Přednášky a semináře s touto tematikou se v jednotlivých akademických letech střídají podle možností a aktuální nabídky interních a také externích pedagogů – odborníků na danou oblast. Studenti dále rozšiřují svoje znalosti z oblasti filozofie, estetiky a sociologie, a to formou specializovaných přednášek či seminářů. V oblasti rozvíjení talentu připravují studenti v seminářích inscenační úpravy dramatických textů, adaptace, dramatizace předloh i vlastní autorské texty nebo překlady dramatických textů z cizích jazyků – směřují postupně k větší samostatnosti; studium je pedagogem řízeno a kontrolováno, pedagog se však stává stále více partnerem k diskusi a polemice, aby student měl šanci rozvíjet svoje samostatné tvůrčí myšlení. Praktická část studia vrcholí přípravou absolventského projektu (dramaturgie inscenace) v divadelním studiu Marta (event. na některé profesionální scéně).

Důležitou součástí magisterského studia je absolvování studijní nebo pracovní stáže v zahraničí, případně stáže v některém českém profesionálním divadle

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • jsou schopni samostatně, osobitě a tvůrčím způsobem analyzovat a interpretovat dramatické texty klasické i současné a na tomto základě navrhovat možnosti inscenačního uchopení
  • jsou schopni být rovnocennými partnery a tvůrčími spolupracovníky režiséra při tvorbě inscenací většího i celovečerního rozsahu
  • jsou schopni  samostatně upravit dramatický text, napsat scénáře nebo adaptace podle nedramatických textů i  napsat vlastní autorské texty
  • jsou schopni analyzovat dramatický text napsaný v cizím jazyce, posoudit úroveň a vhodnost překladů dramatického textu v souvislosti s inscenační koncepcí, samostatně přeložit dramatický text menšího rozsahu
  • na základě široké znalosti dramatických i nedramatických textů, na základě hluboké myšlenkové reflexe současné společnosti i na základě hluboké analýzy potřeb konkrétního divadla nebo souboru vytvářet dramaturgické plány i dlouhodobější koncepce
(?)

dramaturg v divadle

dramaturg v TV, filmu, rozhlase

redaktor v odborném divadelním tisku

recenzent pro oblast divadla

(?)

Student si dále v rámci kreditního systému doplňuje předměty z nabídky fakulty a do jisté míry si tak může sám určovat přesnější specializaci svého studia a klást – vedle povinného základu oboru – akcenty na oblasti, jež ho zajímají a jež mu vyhovují, např. vzhledem k budoucí zamýšlené profesní orientaci atd.

(?)

Úspěšné absolvování všech předmětů označených jako základ oboru.

Dosažení minimálně 120 kreditů.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky

Teorie divadla (s aspektem k teoretické dramaturgii)

Obhajoba magisterské diplomové práce

Obhajoba magisterského absolventského projektu

(?)
0
Aktivní studenti
60

Specifikace oboru

Obor: Divadelní dramaturgie
Zkratka: DIVDRAM
Kód: 8203T004
Typ: magisterský navazující
Titul: MgA.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N8203 N-DRAUM Dramatická umění
Divadelní fakulta
Obor zajišťuje:
Divadelní fakulta
Garant oboru:
prof. PhDr. Václav Cejpek

Studijní katalog