angličtinaPřihlášení do IS JAMU

Zkouška z českého jazyka 2021/22

Přijímací zkoušku z českého jazyka na úrovni B1 SERR je možno složit na Katedře cizích jazyků HF JAMU před talentovou zkouškou v termínu stanoveném pro příslušné období přijímacího řízení.

(Stupeň B1 SERR podle MŠMT ČR) „Uchazeč rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.“)

Uznávají se rovněž následující certifikované zkoušky B1 SERR:

1) Ústav jazykové a odborné přípravy
 • Univerzita Karlova v Praze
 • http://ujop.cuni.cz/cce/index_cs.php

2) Kabinet češtiny pro cizince

 • Masarykova univerzita v Brně
 • http://www.phil.muni.cz/kabcest/indexcz.php

Tyto zkoušky je také možno složit na některých Českých centrech při velvyslanectvích v domovských zemích uchazečů a uchazeček.

Komenského nám 6., 662 15 Brno | tel.: +420 542 591 605 | e-mail: jarosova@jamu.cz

Dále se uznává:
3) Maturitní zkouška z českého jazyka složená v České republice

 • Zkouška z českého jazyka

  Charakteristika zkoušky z českého jazyka na HF JAMU:

  Test osahuje písemnou část gramaticko-lexikální, dále část, v níž se ověřuje porozumění psanému českému textu a mluvenému slovu, a část věnovanou samostatnému písemnému projevu uchazeče/uchazečky.

  1. Vzhledem ke specifickému charakteru studia na Hudební fakultě JAMU je test především zaměřen na lexikální oblast, mj. i na okruh slovní zásoby z hudebně-kulturní oblasti. Požaduje se např. nahrazování slov synonymními nebo antonymními výrazy, vysvětlení užívaných frazémů vlastními slovy, doplnění či dokončení českých textů. Dále se zkoumá znalost významů spojek, předložek a jejich správné zařazení do větných celků, schopnost správného používání předpon u sloves (přejít, vyjít, projít apod.), schopnost reagovat na otázky, na společenské situace apod.

  2. Z gramatické oblasti obsahuje test např. časování slovesa být, mít, modálních sloves i ostatních sloves, která se často používají, včetně sloves zvratných, a to ve všech časech. Rozkazovací způsob, podmiňovací způsob, rod činný i trpný, často užívané vidové dvojice. Skloňování podstatných jmen, přechylování (učitel – učitelka, král – královna) apod. Skloňování osobních i přivlastňovacích zájmen, adjektiv, stupňování běžných přídavných jmen a příslovcí.

  3. Důležitou součástí testu je porozumění autentickému psanému a mluvenému českému textu (z učebnice, denního tisku nebo časopisů), ověření porozumění probíhá formou otázek nebo vytvoření résumé.

  4. Ústní orientační pohovor zaměřený na běžná konverzační témata.

  Více na:

  https://is.jamu.cz/do/jamu/doc/5451/smer_pr_hf/zkousky_z_ceskeho_jazyka/Pozadavky_na_prijeti_-_cestina_pro_cizince_2020.pdf https://is.jamu.cz/do/jamu/doc/5451/smer_pr_hf/zkousky_z_ceskeho_jazyka/Requirements_for_Czech_Language_Exam_for_Foreigners_2020.pdf

Celková cena: 3 000 Kč vč. DPH
 Koupit
Podmínky prodeje
Lze objednat do 15. 1. 2021 vč.

Zpět na nabídku HF