Plnění doplňujících údajů předmětu


 1. Kde může uživatel plnit doplňující údaje předmětu?

  Předměty v Katalogu předmětů jsou popsány dvěma skupinami údajů. Základní údaje (jako název, počet kreditů, ...) mohou vyplňovat pověřené osoby s právem katal_a či katal_b a provádí to v aplikaci

  Osobní administrativa → Předměty → Úprava základních údajů

  Doplňující údaje (osnova, webová stránka...) vyplňují vyučující předmětu. Editaci najdete pod odkazem

  Osobní administrativa → Předměty → Úprava sylabu a doplňujících údajů učitele

  Při vstupu do editace doplňujících údajů zadejte kód či část názvu předmětu a stiskněte "Dohledat". Výběr lze též omezit na předměty vámi vyučované, ty na něž máte katalogové právo a podobně. Pokud nemáte nějaké zvláštní přístupové právo (např. katal_a, katal_b, katal_c či katal_d), můžete upravovat ty předměty, u nichž jste uvedeni jako "přednášející" nebo "cvičící" (tato skutečnost se zadává v aplikaci pro základní údaje).

  Po výběru předmětu se rozbalí editační rubriky. Pokud zadáváte předmět podobný jinému, můžete formulář předvyplnit údaji jiného předmětu a doupravit.

  Jednotlivé rubriky vyplníte dle pokynů "Poznámky" u nich uvedených. Pokud už byla rubrika vyplněna (např. minule), objevuje se testovací výpis jejího obsahu (s modrým podkladem).

 2. Vyplňované rubriky

  Údaje vyplňujte také v angličtině. Pro usnadnění práce můžete použít tlačítko "Zkopíruj" a poté upravit.

  Předpoklady/Prerequisities
  textové informace vyučujícího, informující o potřebných znalostech pro vstup do předmětu, např. "znalost jazyka C na mírně pokročilé úrovni" nebo "vyžadován je předmět A000 Úvod do oboru, předmět B000 Základy jazykovědy je výhodou, ale ne podmínkou". Tyto informace budou zobrazeny zájemci o údaje o předmětu. Předmět je možno opatřit i automaticky testovanými prerekvizitami (předpoklady), které studentu zabrání předmět zapsat, nesplnil-li je. Ty se však nezadávají zde, ale v aplikaci "Úprava základních údajů předmětu". Domníváte-li se, že určitý předmět má být opatřen takovými prerekvizitami, obraťte se na některou osobu s právem katal_a či katal_b (konzultujte se správcem práv).
  Cíle předmětu/Objective of the course (pozn. dříve Anotace)
  cíle předmětu popisují jeho základní charakteristiku, koncepci, specifičnost a představují studentovi hlavní témata výuky. Cíle předmětu dále mohou odkazovat na jeho pozici v rámci kurikula a návaznost na další předměty. Cíle předmětu musí být v souladu s výstupy z učení a metodami hodnocení.
  Výstupy z učení
  výstupy z učení představují konkrétní odborné znalosti (teoretické/deklarativní znalosti), dovednosti (aplikace znalostí) a obecné způsobilosti (přenositelné dovednosti/soft skills), které by si absolvent měl v průběhu studia předmětu osvojit. Zachycují minimální standard, kterého musí každý úspěšný absolvent předmětu dosáhnout. Výstup z učení je formulován tak, aby byl měřitelný a ověřitelný při hodnocení studenta.
  Osnova předmětu
  bodově zadejte probíraná témata, oddělte znakem <p>. Obvyklé je zadat řádově tolik témat, kolik přednášek proběhne.
  Literatura/Recommended reading
  zadejte seznam doporučené studijní literatury k předmětu. Doporučenou literaturu vybíráte zejména z titulů obsažených v universitní databázi. Vyhledat titul je možno podle části názvu, autora či ISBN. Pokud titul v databázi chybí, prosíme, doplňte ho přímo do systému pro správu publikací
  Osobní administrativa → Publikace
  poté ho dohledejte a začleňte k příslušnému předmětu.
  Výukové metody/Teaching methods
  způsob výuky, která podporuje dosažení zamýšlených výstupů z učení (např. teoretická příprava, laboratorní cvičení, stáž, atd.).
  Metody hodnocení a kritéria/Assessment methods and criteria
  metody sloužící k ověření, zda bylo dosaženo plánovaných výstupů z učení (např. písemný test, ústní zkouška, zpracování případové studie, esej, prezentace, týmová práce, analýza dat, apod.). Metody hodnocení mohou být průběžné a/nebo po ukončení vzdělávací jednotky, tzn. závěrečné hodnocení. Do této rubriky je nutné vyplnit i kritéria hodnocení, tedy např. kolik bodů, správných odpovědí atp. je nutné k úspěšnému absolvování testu, co je nutné k získání zápočtu, např. aktivní účast na terénní výuce, za vypracování x kapitol závěrečné práce, vypracování seminární práce atd.
  Navazující předměty
  zde můžete studentům nabídnout předměty, kterými je vhodné pokračovat po absolvování tohoto předmětu.
  Odkaz na webovou stránku předmětu
  existuje-li ucelená stránka dalších informací o tomto předmětu, uveďte její adresu.
  Informace učitele
  toto pole je nepovinné, nicméně pokud předmět nemá svoji webovou stránku, je vhodné zde studentům sdělit alespoň základní kontakt - kdy a kde jsou konzultační hodiny, že další informace o semináři vyvěšujete na nástěnce katedry anglistiky či obdobně.
 3. Kdy je možné měnit doplňující údaje o předmětu?

  Sylabus (předpoklady, osnova, literatura...) předmětu lze editovat, pokud má časové období, v němž je předmět zařazen, nastaveno příznak "Lze editovat sylaby". Typicky poté, co garant katalogu založí nové období, umožní v něm editovat sylaby. V okamžiku, kdy jsou data předána např. pro sazbu Seznamu přednášek, může garant tento příznak změnit a další změny v sylabech smějí provádět pouze osoby s právem katal_d (typicky sazeč Seznamu přednášek). Dále nelze už měnit sylaby (bez ohledu na nastavení příznaku) u předmětů z období, které začalo před více než třičtvrtě rokem.

  Informace učitele a odkaz na webovou stránku lze měnit bez ohledu na nastavení příznaku "Lze editovat sylaby" (údaje z těchto rubrik se typicky neumisťují do Seznamu přednášek, jde o interní sdělení vyučujícího), a to během celého semestru opět nejdéle třičtvrtě roku od začátku období.

 4. Kdo může měnit tyto doplňující údaje (předpoklady, osnova, ...)?

  Přesné rozdělení přístupových práv je toto: každý předmět je zařazen na určité pracoviště (toto je uvedeno v rubrice Zařazení ve formuláři pro základní údaje o předmětu, např. předmět spadá pod matematickou sekci, či katedru XYZ). Osoba, která má právo katal_a, katal_b nebo katal_c pro dané zařazení, může editovat doplňující údaje u všech předmětů s oním zařazením. Právo editovat doplňující údaje o určitém předmětu získává také osoba, která je v záznamu o předmětu uvedena mezi vyučujícími jako "přednášející" nebo "cvičící". Osoba "přednášející" navíc může přidat do záznamu další vyučující osoby (a tím jim zpřístupnit editaci doplňujících údajů).

 5. Kde se mohu inspirovat?

  Chcete-li se při vyplňování inspirovat prací vašich kolegů, můžete vybrat pod "zvolit jiný předmět" i předmět cizí a prohlédnout si výpis rubrik.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na jamuis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 18:55, 17. (lichý) týden

Kontakty: jamuis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv | Více o Informačním systému