Průchod studiem

Žádost o uznání splnění předmětu

Citace článků upravujících tuto žádost: 

Uznání splnění předmětu
Čl. 48
(1) Děkan může na žádost studenta uznat splnění zapsaného předmětu splněním předmětu na jiné vysoké škole, v jiném studiu na JAMU, nebo za dodržení podmínek stanovených zákonem v rámci programu celoživotního vzdělávání.
(2) Děkan si vyžádá vyjádření garanta předmětu, jehož splnění má být uznáno. To neplatí, byl-li předmět splněn na fakultě, jejíž děkan o uznání rozhoduje.

Čl. 49
Žádost o uznání splnění předmětu
(1) Student k žádosti o uznání splnění předmětu přiloží doklady prokazující splnění předmětu, jeho hodnocení, rozsah a obsah. Doklady prokazující rozsah a obsah nemusí být přiloženy, byl-li předmět splněn na JAMU.
(2) Žádost podá student nejpozději do 1 měsíce ode dne zápisu předmětu, dne, kdy v jiném studiu splní předmět, o uznání jehož splnění žádá, nebo ode dne návratu z mobility; jinak děkan jeho žádost zamítne.

Čl. 50
Překážka uznání splnění předmětu
Uznat nelze splnění předmětu, od splnění kterého uplynulo více než 5 let.


Žádost lze podat v IS->Student->Během studia->Úřadovna->Podání nové žádosti 

  • V žádosti ve výběrové roletce vyberte Vaše studium.
  • Vložte SPRÁVNÝ KÓD PŘEDMĚTU KTERÝ MÁ BÝT UZNÁN bez prefixu HF/DIFA
  • Ve výběrové roletce vyberte semestr předmětu který chcete uznat
  • Ve zdůvodnění žádosti je předvyplněn text: "Žádám o uznání výše uvedeného předmětu. Jako podklad pro rozhodnutí o uznání předmětu přikládám následující přílohy" Tento text DOPLŇTE o seznam příloh které prokazují způsobilost k uznání předmětu.
  • Chcete-li uznat předmět své fakulty, není třeba přikládat sylabus předmětu, či výpis známek.
  • Naopak, pokud předmět není z JAMU, sylabus je nezbytný
  • Vyhledejte pedagoga, který je oprávněn se k uznání splnění předmětu vyjádřit - tedy garanta tohoto předmětu
  • Přiložte jednotlivé přílohy

Vyplňování polí

V poli "Předmět" uvádějte pouze Kód předmětu, např DAAZX03

Vyberte správný semestr

Předmět je semestrální entita, chcete-li uznat splnění více předmětů, či předměty ve více semestrech, podejte více žádostí.