Průchod studiem

Ubytovací stipendium

Žádost o ubytovací stipendium podáváte prostřednictvím IS.
Postupujte: Stipendia → Žádost o ubytovací stipendium : https://is.jamu.cz/auth/stipendia/student_ubyt_stip_zadost