Průchod studiem

Žádost o skrytí části závěrečné práce

Citace článku upravujícího tuto žádost: 

Čl. 5

Zveřejňování závěrečných prací

(1) Bakalářské, diplomové a disertační práce (dále jen „závěrečné práce“) odevzdané k obhajobě zveřejňuje JAMU nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby k nahlížení veřejnosti na studijním oddělení příslušné fakulty. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny.

(2) Závěrečné práce, u kterých již proběhla obhajoba, zveřejní JAMU včetně posudků oponentů a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze, která je veřejně přístupná v rámci IS. JAMU disertační práci nezveřejňuje, byla-li již zveřejněna jiným způsobem.

(3) JAMU může odložit zveřejnění závěrečné práce nebo její části, a to po dobu trvání překážky pro zveřejnění, nejdéle však na dobu 3 let. Informace o odložení zveřejnění musí být spolu s odůvodněním zveřejněna na stejném místě, kde jsou zveřejňovány závěrečné práce. JAMU zašle bez zbytečného odkladu po obhájení závěrečné práce, jíž se týká odklad zveřejnění podle věty první, jeden výtisk práce k uchování Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“).


Žádost lze podat v IS->Student->Během studia->Úřadovna->Podání nové žádosti    

  • V žádosti ve výběrové roletce vyberte Vaše studium.
  • Uveďte PŘESNÝ název Vaší závěrečné práce
  • Vložte učo vedoucího Vaší práce, v případě, že vedoucí Vaší práce není pedagogem JAMU, vložte učo vedoucího Vašeho ateliéru/katedry
  • Uveďte datum zveřejnění části závěrečné práce, práci lze skrýt nejvýše na 3 roky
  • Do poznámky uveďte detaily skrytí práce - zda jde o celou práci, její část atd..
  • Chcete-li podložte vaši žádost přílohou.