Průchod studiem

Žádost o opětovný zápis do studia

Citace článků upravujícího tuto žádost:  

Čl. 57

Opětovný zápis do studia

(1) Osoba, které bylo studium přerušeno, je povinna se do 5 dnů od skončení přerušení studia opětovně zapsat do studia. Bránil-li osobě v zápisu do studia vážný důvod a osoba se nejpozději do 3 dnů od uplynutí lhůty pro opětovný zápis do studia nebo od odpadnutí překážky bránící opětovnému zápisu z opětovného zápisu omluví, může děkan prominout zmeškání lhůty se současným určením termínu mimořádného zápisu. O uznání omluvy rozhoduje děkan a jeho rozhodnutí je konečné.

(2) Dříve, než uplyne doba, na kterou bylo studium přerušeno, se může opětovně zapsat do studia

a) osoba, jíž bylo studium přerušeno podle čl. 55 písm. a),

b) osoba v uznané době rodičovství, jestliže před počátkem akademického roku požádá o opětovný zápis do studia k prvnímu dni akademického roku, nebylo-li jí studium přerušeno podle čl. 55 písm. c).


Žádost lze podat v IS->Student->Během studia->Úřadovna->Podání nové žádosti   

  • V žádosti ve výběrové roletce vyberte Vaše studium.
  • Ponechte předvyplněný text, či upřesněte důvod žádosti, v případě že uplynulo již 5 dnů od konce přerušení, připojte i omluvu a zdůvodnění překážek bránících v podání žádosti v termínu (dle čl 57 odst 1 SZŘ), což děkanovi umožní této žádosti vyhovět 
  • Uveďte datum opětovného zápisu do studia
  • Chcete-li podložte vaši žádost přílohou.