Průchod studiem

Žádost o přerušení studia

Citace článků upravujícího tuto žádost:  

Čl. 53

Přerušení na žádost studenta

(1) Děkan na žádost studenta jeho studium přeruší, jestliže

a) student podal žádost o přerušení studia před počátkem akademického roku, po dobu jehož trvání má být studium přerušeno,

b) přerušením studia nedojde k překročení nejdelší celkové doby přerušení studia, a

c) nejde o první ročník studia.

(2) Studium se přerušuje na jeden nebo více akademických roků.

Čl. 54

Přerušení na žádost studenta ve zvláštních případech

(1) Děkan bez ohledu na podmínky a dobu přerušení dle čl. 53 vždy vyhoví žádosti studenta o přerušení studia v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím, a to po celou

LJ 27/2018

380

uznanou dobu rodičovství dle zákona o vysokých školách. Právo na přerušení studia je studentovi po tuto dobu přiznáno i v souvislosti s převzetím dítěte do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

(2) Z vážných důvodů může děkan na žádost studenta jeho studium na potřebnou dobu přerušit, i když nejsou splněny podmínky uvedené v čl. 53 odst. 1 s výjimkou písm. b).

Čl. 55

Přerušení bez žádosti studenta

Děkan může studentovi přerušit studium na přiměřenou dobu i bez žádosti studenta, jestliže

a) student neprospěl u státní zkoušky,

b) student neuhradil poplatky spojené se studiem, nebo

c) probíhá řízení o žalobě proti rozhodnutí děkana nebo rektora o právech a povinnostech studenta nebo řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí soudu o takové žalobě nebo řízení o ústavní stížnosti proti rozhodnutí soudu v uvedených věcech a student je v posledním ročníku studia.

Čl. 56

Nejdelší celková doba přerušení studia

(1) Nejdelší celková doba přerušení studia je 2 roky. Děkan může z vážných důvodů rozhodnout o přerušení studia na delší dobu, nejdéle však na 5 let.

(2) Doba přerušení studia po uznanou dobu rodičovství nebo doba přerušení studia z důvodu podle čl. 55 písm. c) se nezapočítává do nejdelší celkové doby přerušení studia.

Čl. 57

Opětovný zápis do studia

(1) Osoba, které bylo studium přerušeno, je povinna se do 5 dnů od skončení přerušení studia opětovně zapsat do studia. Bránil-li osobě v zápisu do studia vážný důvod a osoba se nejpozději do 3 dnů od uplynutí lhůty pro opětovný zápis do studia nebo od odpadnutí překážky bránící opětovnému zápisu z opětovného zápisu omluví, může děkan prominout zmeškání lhůty se současným určením termínu mimořádného zápisu. O uznání omluvy rozhoduje děkan a jeho rozhodnutí je konečné.

(2) Dříve, než uplyne doba, na kterou bylo studium přerušeno, se může opětovně zapsat do studia

a) osoba, jíž bylo studium přerušeno podle čl. 55 písm. a),

b) osoba v uznané době rodičovství, jestliže před počátkem akademického roku požádá o opětovný zápis do studia k prvnímu dni akademického roku, nebylo-li jí studium přerušeno podle čl. 55 písm. c).


Žádost lze podat v IS->Student->Během studia->Úřadovna->Podání nové žádosti  

  • V žádosti ve výběrové roletce vyberte Vaše studium.
  • Do zdůvodnění žádosti vepište zdůvodnění žádosti o přerušení. Uveďte zejména zda se jedná o přerušení ze zdravotních důvodů, či z důvodu mateřství/rodičovství, nebo ze sociálních důvodů. 
  • Uveďte datum začátku přerušení studia
  • Uveďte datum konce přerušení studia
  • Chcete-li podložte vaši žádost přílohou.

Nezapomeňte se po skončení přerušení opětovně zapsat ke studiu, postup je uveden v: