Průchod studiem

Žádost o dodatečný zápis volitelného předmětu

Citace článku upravujícího tuto žádost: 

Čl. 30

Změny zapsaných předmětů

(1) V době dvou týdnů od začátku období výuky je student oprávněn provést prostřednictvím IS změnu zapsaných povinně volitelných a volitelných předmětů, neodporuje-li doporučenému studijnímu plánu. Není-li po uplynutí doby podle předchozí věty osobní studijní plán studenta v souladu s tímto vnitřním předpisem, ke studentem provedeným změnám se nepřihlíží.

(2) Děkan může i bez žádosti studenta změnit zapsané předměty, je-li k tomu dán závažný důvod, který student nezapříčinil; o změně studenta informuje.


Žádost lze podat v IS->Student->Během studia->Úřadovna->Podání nové žádosti 

  • V žádosti ve výběrové roletce vyberte Vaše studium.
  • Vložte SPRÁVNÝ KÓD PŘEDMĚTU bez prefixu HF/DIFA
  • Ve výběrové roletce vyberte semestr předmětu který chcete dodatečně zapsat
  • Do zdůvodnění žádosti vepište krátké vyjádření ve stylu "Žádám o dodatečný zápis předmětu XY, z důvodu....."
  • Chcete-li podložte vaši žádost přílohou.

Vyplňování polí

V poli "Předmět" uvádějte pouze Kód předmětu, např DAAZX03

V poli "Zdůvodnění" pak uveďte i celý název předmětu

Vyberte správný semestr

Předmět je semestrální entita, chcete-li zapsat více předmětů, či předměty ve více semestrech, podejte více žádostí.