Průchod studiem

Žádost o zrušení zápisu volitelného předmětu

Upozornění

Tuto žádost je možné podat pouze 2x za studium  

Citace článku upravujícího tuto žádost:

Čl. 19

Plnění studijních povinností

(1) Student je povinen usilovat, aby v každém ročníku studia splnil všechny zapsané předměty. Stanoví-li tak zákon, děkan na žádost studenta vždy prodlouží lhůtu pro plnění studijních povinností.2)

(2) Student má právo

a) dvakrát za studium požádat o zrušení zápisu volitelného předmětu,

b) dvakrát za studium požádat o přesun zapsaného povinného, nebo povinně volitelného předmětu do dalšího ročníku; přesunem se neobnovuje počet řádných a opravných termínů.

(3) Povolení zrušení zápisu nebo přesunu zapsaného předmětu umožňuje zápis do dalšího ročníku, nenahrazuje však splnění podmínek pro zápis předmětů.


Žádost lze podat v IS->Student->Během studia->Úřadovna->Podání nové žádosti

  • V žádosti ve výběrové roletce vyberte Vaše studium.
  • Vložte SPRÁVNÝ KÓD PŘEDMĚTU bez prefixu HF/DIFA
  • Ve výběrové roletce vyberte semestr předmětu který chcete zrušit
  • Do zdůvodnění žádosti vepište krátké vyjádření ve stylu "Žádám o zrušení zápisu předmětu XY, z důvodu....." . Uveďte zde i přesný název předmětu
  • Chcete-li podložte vaši žádost přílohou.

Vyplňování polí

V poli "Předmět" uvádějte pouze Kód předmětu, např DAAZX03

V poli "Zdůvodnění" pak uveďte i celý název předmětu

Vyberte správný semestr

Předmět je semestrální entita, chcete-li zrušit předměty ve více semestrech, podejte více žádostí.

Žádost o zrušení zápisu volitelného předmětu podle článku 19 odst. 2, písmeno a) SZŘ může student úspěšně podat pouze 2x za studium, to ovšem neznamená, že není možné jinak zrušit zápis volitelného předmětu ze závažných důvodů, např. kolize v rozvrhu s povinným předmětem. Toto upravuje článek 30 odst. 2 SZŘ, jde-li ve Vaší žádosti o tento případ, ve zdůvodnění žádosti tuto skutečnost uveďte a bude-li Vaše zdůvodnění fakultou uznáno, Váš nárok na 2 žádosti podle článku 19 odst. 2, písmeno a) SZŘ nebude nijak dotčen.