Průchod studiem

Žádost o přesun zapsaného povinného, nebo povinně volitelného předmětu

Upozornění

Tuto žádost je možné podat pouze 2x za studium 

Citace článku upravujícího tuto žádost:

Čl. 19

Plnění studijních povinností

(1) Student je povinen usilovat, aby v každém ročníku studia splnil všechny zapsané předměty. Stanoví-li tak zákon, děkan na žádost studenta vždy prodlouží lhůtu pro plnění studijních povinností.2)

(2) Student má právo

a) dvakrát za studium požádat o zrušení zápisu volitelného předmětu,

b) dvakrát za studium požádat o přesun zapsaného povinného, nebo povinně volitelného předmětu do dalšího ročníku; přesunem se neobnovuje počet řádných a opravných termínů.

(3) Povolení zrušení zápisu nebo přesunu zapsaného předmětu umožňuje zápis do dalšího ročníku, nenahrazuje však splnění podmínek pro zápis předmětů.


Žádost lze podat v IS->Student->Během studia->Úřadovna->Podání nové žádosti

  • V žádosti ve výběrové roletce vyberte Vaše studium.
  • Vložte SPRÁVNÝ KÓD PŘEDMĚTU bez prefixu HF/DIFA
  • Ve výběrových roletkách vyberte semestry ze kterého a do kterého chcete předmět přesunout - vždy zima->zima nebo léto->léto
  • Do zdůvodnění žádosti vepište krátké vyjádření ve stylu "Žádám o přesun předmětu XY, z důvodu.....". Uveďte zde i přesný název předmětu
  • Chcete-li podložte vaši žádost přílohou.

Vyplňování polí

V poli "Předmět" uvádějte pouze Kód předmětu, např DAAZX03

V poli "Zdůvodnění" pak uveďte i celý název předmětu

Vyberte správné semestry, přesouvat lze pouze ze zimy do zimy a z léta do léta.

Předmět je semestrální entita, chcete-li přesunout předměty ve více semestrech, podejte více žádostí.