Průchod studiem

Informace pro zahraniční studenty o poplatcích za komunální odpad

Vážení zahraniční studenti,

 

Rádi bychom Vám poskytli některé informace, které Vám pomohou předejít možným správním řízením,
a současně Vám poradíme, jak se vyhnout zbytečným sankcím.

V tomto dokumentu se ve stručnosti dozvíte, jak postupovat vůči správci poplatku za komunální odpad
a jak postupovat vůči orgánům Policie České republiky.

 

Povinnosti cizince vůči orgánům PČR

 

Každý cizinec je povinen ohlásit na cizineckou policii místo pobytu na území České republiky,
a to v zákonné lhůtě ode dne vstupu na území (v případě občana EU, pokud jeho předpokládaný pobyt bude delší než 30 dnů). Případně lze tuto povinnost splnit vyplněním přihlašovacího tiskopisu
u ubytovatele.

 

Uvedené je nutno splnit ve lhůtě do 30 dnů ode dne vstupu na území ČR. Pokud se tak nestane, potom nesplnění takové ohlašovací povinnosti zákon kvalifikuje jako přestupek, za který může být cizinci uložena pokuta do Kč 3000,-.

 

Právní úprava

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

Kde řešit?

Policie ČR – Oddělení pobytových agend Brno, Cejl 62b, 602 00.

tel.: 974 628 131; email: krpb.ocp.opa.bm.sekret@pcr.cz.

Úřední hodiny: pondělí a středa: 8:00 – 17:00, úterý a čtvrtek: 8:00 – 14:00.

 

https://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-informace-pro-cizince.aspx

 

 

Povinnosti cizince vůči správci poplatku za komunální odpad

 

S účinností od 1. 1. 2013 jsou povinny platit místní poplatek za svoz komunálního odpadu i fyzické o soby, které podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR pobývají na území města Brna přechodně po dobu delší 3 měsíců. Na tomto základě požaduje správce poplatku plnění poplatkové povinnosti ve výši Kč 670,- ročně, tj. cca 2 EUR za měsíc, mj. i po studentech vysokých škol, kteří jsou cizí státní příslušnosti
a kteří ve městě Brně pobývají déle než 3 měsíce.

 

Lhůta pro splnění ohlašovací povinnosti vůči správci poplatku je 15 dní (tj. do 15 dní od vstupu na území ČR je třeba navštívit správce poplatku a k placení poplatku se přihlásit).

Lhůta pro placení poplatku je dle obecně závazné vyhlášky (splatnost je k 31. 5. daného roku). Placení, resp. informaci o tom, kdy má student-cizinec, poplatek uhradit, nechť si daný student sám zjistí při přihlašování se u správce poplatku.

 

Pokuta za nesplnění ohlašovací povinnosti se stanovuje dle §247a Daňového řádu.

Nesplnění poplatkové povinnosti může mít za následek finanční postih ve výši trojnásobku nedoplatku, případně exekuční náklady.Právní úprava:

·      Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.

·      Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 10/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, v platném znění.

·      Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.

 

Kde řešit?

Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Oddělení správy poplatku za komunální odpad, Šumavská 35, 601 67, 3. patro budovy C.

tel.: 542 174 301; email: odpady@brno.cz.

Úřední hodiny: pondělí a středa: 8:00 – 17:00, pátek: 8:00 – 12:00.

 

www.brno.cz/odpady

 

 

Jak tedy správně postupovat?

a)    pokud student-cizinec u svého ubytovatele nevyplnil přihlašovací tiskopis cizince, potom tento student kontaktuje  PČR – Oddělení pobytových agend Brno, pro splnění své zákonné ohlašovací povinnosti;

b)    současně student-cizinec kontaktuje správce poplatku pro ověření správnosti údajů a zjištění správné výše místního poplatku za komunální odpad.