Průchod studiem

Zápis do dalšího akademického roku

Zápis do ročníků studia a jeho podmínky upravují články 15,17,19 a zejména 20 21 Studijního a zkušebního řádu JAMU.

O zápis do dalšího ročníku požádáte v IS->Student->Začátek semestru->Žádost o zápis do semestru

Žádáte o zápis vždy do ZIMNÍHO semestru daného ak. roku.

Nově nastupující studenti o zápis touto aplikací nežádají.

V pravém horním rohu vyberte svoje aktuální studium a v případě ak. roku 2020/21 období zima 2020.

Pokud máte více aktivních studií, žádost je třeba podat ve všech.

Žádosti je možné podávat od začátku zkouškového období letního semestru předcházejícího ak. roku do začátku ak. roku do kterého chcete žádost podat.

Aplikace kontroluje:

  • Počet získaných kreditů je alespoň 60-ti násobkem počtu odstudovaných ročníků
  • Předměty absolvované v posledních dvou semestrech musí být buď úspěšně ukončené, nebo mít schválenou žádost o přesun, viz:
  • Součet získaných kreditů a kreditů v osobním studijním plánu na následující dva semestry je alespoň 60-ti násobkem počtu odstudovaných ročníků zvětšeného o jedna

O zápis do ročníku můžete touto aplikací požádat i když tyto podmínky nesplňujete, samotný zápis bude studijním oddělením fakulty proveden jakmile tyto podmínky splněny budou. 

DŮLEŽITÉ

Jakmile jste zapsáni do dalšího roku studia, což poznáte v pravém horním rohu pod Vaším jménem, aplikace začne vyhodnocovat podmínky pro další semestr které v danou chvíli však nemůžete splňovat.

Toto je úplně v pořádku, Váš zápis je již uskutečněn a další Vás čeká až příští rok.

Chcete-li tedy v dalším akademickém roce studovat, TOUTO APLIKACÍ ROZHODNĚ MUSÍTE ŽÁDOST PODAT.

Mám podat žádost jestliže mám schválený Osobní studijní plán (např. rozložený ročník)

Ano, samotné schválení Osobního studijního plánu nenahrazuje zápis do dalšího akademického roku

Mám podat žádost jestliže chci přerušit studium, schválení přerušení studia proběhne až po začátku ak. roku

Žádost podávat nemusíte, postupujte podle pokynů studijního oddělení

Mám podat žádost jestliže budu absolvovat po začátku ak. roku

Jestliže již máte určen termín SZZ, žádost podávat nemusíte, postupujte podle pokynů studijního oddělení

Aplikace mi říká, že nemám splněny všechny podmínky pro zápis

Záleží na tom, kterou podmínku nesplňujete.

  • Jestliže jde o nedostatečný počet získaných kreditů v minulosti - první podmínka, tak tato překážka může být studijním oddělením ignorována, je-li zároveň splněna podmínka třetí - tedy že součet získaných kreditů a kreditů za zapsané předměty je takový, že podmínku první splníte v roce následujícím
  • Jde-li o nesplněné předměty v aktuálním ak. roce - druhá podmínka, pak máte-li předmět splněn, zaurgujte vyučujícího aby Vám hodnocení doplnil, nemáte-li předmět splněn, požádejte o zrušení předmětu (jde-li o volitelný předmět), nebo o jeho přesunutí (povinný předmět) - viz tato osnova, "Elektronické žádosti"
  • Jde-li o nedostatečný předmět zapsaných kreditů na následující ak. rok - třetí podmínka, pak si zapište do následujícího ak. roku předměty za dostatečný počet kreditů

Aplikace vyhodnocuje podmínky na základě Vašeho aktuálního ročníku, Máte-li výjimku z doporučeného studijního plánu podle článku 16 odst. 2 SZŘ, požádejte touto aplikací o zápis a dále postupujte dle pokynů studijního oddělení.

I když víte, že podmínky i po provedení výše zmíněných kroků splňovat nebudete a chcete do dalšího ročníku nastoupit, ŽÁDOST PODEJTE a kontaktujte studijní oddělení.

Již jednou podanou žádost nelze vzít touto aplikací zpět, budete-li po podání žádosti žádat o přerušení, či ukončení studia, obraťte se na studijní oddělení fakulty.

Zápis do semestru je nezávislý na zápisu předmětů. Předměty se zapisují v období zápisu a změn v zápisu dle fakultního harmonogramu semestru.