FAQ

Vstupní školení zaměstnanců JAMU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany


Vstupní školení zaměstnanců JAMU ke Směrnici pro organizaci a zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ukládá všem zaměstnavatelům, aby pro své zaměstnance zajistili školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen "BOZP") a požární ochrany (dále jen "PO").

Školení se provádí zvlášť pro vedoucí zaměstnance a zvlášť pro ostatní zaměstnance.

Zaměstnanec je povinen absolvovat vstupní školení v den nástupu do práce.

 

Účastníci školení

druh školení

termín školení

školitel

Nově přijatí zaměstnanci (nevedoucí pracovníci)

školení vstupní o BOZP a PO 

v den nástupu do práce

online školení

(e-learning)

Nově přijatí zaměstnanci – bez přístupu do IS (nevedoucí pracovníci)

školení vstupní o BOZP a PO 

v den nástupu do práce

nadřízený vedoucí zaměstnanec

Nově přijatí vedoucí zaměstnanci,

popř. stávající zaměstnanec při změně pracovního zařazení (do vedoucí funkce)

školení vstupní o BOZP a PO vedoucích pracovníků

v den nástupu do práce, popř.

v den změny pracovního zařazení

osoba odborně způsobilá (technik BOZP a PO)

 

Online školení přes internet (e-learning)

Janáčkova akademie múzických umění v Brně přistoupila v roce 2019 k elektronickému (online) školení o BOZP a PO řadových zaměstnanců JAMU, tj. tzv. nevedoucí pracovníci, a to prostřednictvím Informačního systému JAMU (dále jen "IS"). Zaměstnanci jsou školeni formou tzv. e-learningu, který se uskutečňuje s využitím informačních a komunikačních technologií přes internet.

Dokumentace s materiály a pokyny ke školení jsou uveřejněny v IS:

Zaměstnanec vyplněním a odevzdáním dotazníku potvrzuje prostudování přiložených dokumentů s danou tématikou a absolvování školení.