H60032z History of Music II (18th Century and 19th Century)

Faculty of Music
Winter 2024
Extent and Intensity
2/1/1. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D.
Music Theory Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Theory Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
zájem o problematiku
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 48 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/48, only registered: 0/48
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámení s vývojem hudby a hudebního myšlení v 18. a počátkem 19. století, prohloubení dosavadních znalostí evropské hudby v době klasicismu, a to v kontextu kultury a umění, sledování postupného rozvoje a vzniku hudebních forem od raného po pozdní klasicismus a počátky romantismu, přiblížení hlavních skladatelských představitelů, zejména z českých zemí.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude schopen: orientace v evropské hudbě epochy klasicismu, identifikace jejích stylových prvků, forem, kompozičních postupů, charakterizace jednotlivých hudebních druhů, zařazení do kontextu kultury dané epochy, popsání možností interpretace hudby jednotlivých druhů.
Syllabus (in Czech)
 • Přehled hlavních druhů a tvůrců hudby doby klasicismu, zejména z českých zemí. Klasicismus P. Metastasio G. Monn, G. Ch. Wagenseil, Ch. W. Gluck, C. Ditters, W.F., C. P. E. a J. Ch. Bachové, G. B. Pergolesi, J. Mysliveček, J. K. Vaňhal, J. A. a F. Bendové, J. V. a K. Stamicové, F. X. Richter, J. Zach, J. A. a L. Koželuhové, F. V. Kramář, P. a A. Vraničtí M. a J. Haydnové, L. a W.A. Mozartové, A. Salieri, L. van Beethoven F. X. Brixi, J. F. N. Seger, J. J. Ryba J. L. Dusík, V. J. H. Voříšek, A. Rejcha, V. Jírovec,
Literature
 • Lexikony - New Grove Dictionary, Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Riemann Musiklexikon (odpovídající hesla). info
 • ROSEN, Charles. Klasicizmus : Haydn - Mozart - Beethoven. Bratislava : Hudobné centrum, 2005. info
 • BÁRTOVÁ, Jindra - SCHNIERER, Miloš - ZOUHAROVÁ, Věra. Dějiny hudby. Brno - České Budějovice : Jihočeská univerzita , 1997. info
 • ČERNUŠÁK, Gracian. Dějiny evropské hudby. Praha : SNKHLU, 1964. info
 • EINSTEIN, Alfred: Od renesance k hudbě dneška. Praha : Supraphon , 1968. info
 • KOUBA, Jan. ABC hudebních slohů : od raného středověku k W. A. Mozartovi. Praha : Supraphon, 1988. info
 • NAVRÁTIL, Miloslav. Dějiny hudby : přehled evropských dějin hudby. Ostrava : Scholaforum, 1996. info
 • SMOLKA, Jaroslav a kolektiv. Dějiny hudby. Brno : Togga , 2001. info
 • PEČMAN, Rudolf. Sloh a hudba 1600-1900 : problémy, otázky, odpovědi. Brno : Masarykova univerzita , 1996. info
 • RACEK, Jan. Česká hudba. Praha : SNKLHU , 1981. info
 • SCHNIERER, Miloš. Dějiny hudby. Brno : JAMU, 2007. info
 • MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha : Lidové noviny, 2000.
Teaching methods (in Czech)
přednáška s využitím audio a videonahrávek, notových a obrazových ukázek případně studentských referátů
Assessment methods (in Czech)
Podmínkou k absolvování předmětu je 70% účast ve výuce. V případě účasti 60-69% je třeba napsat referát o 5 stranách (k tomu použité informační zdroje dle normy, citace), 50-59% 8 stran, nižší účasti nebude zápočet udělen a předmet bude třeba opakovat. Zimní semestr je zakončen písemným zápočtem, příp. semestrálním referátem.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2024, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2024/H60032z