H70125 Formulation of an academic text

Faculty of Music
Winter 2018
Extent and Intensity
0/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Jindra Bártová (lecturer)
doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Pavel Sýkora, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable of Seminar Groups
H70125/KDN: Mon 14:20–15:05 208, P. Lyko, Zapisují si obory KDN
H70125/KKI_KVHI: Thu 13:30–14:15 205, J. Bártová, Zapisují si obory KKI,KVHI
H70125/KSN_KBN: Wed 11:50–12:35 205, P. Sýkora, Zapisují si obory KSN,KBN
H70125/KZP_KKDOR: Wed 11:50–12:35 208, J. Michálková Slimáčková, Zapisují si obory KZP, KKDOR
Prerequisites (in Czech)
úspěšně absolvovaný bakalářský stupeň studia
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Prohloubení schopnosti metodologické koncepce zpracování diplomového tématu, včetně adekvátních formálních parametrů na odborný text.
Syllabus (in Czech)
  • Předmět navazuje na diplomový seminář bakalářského studia, zabývá se problematikou psaní odborného textu s převážně hudební tematikou do takové hloubky, jakou vyžaduje rozsah magisterského studia. Obsahem předmětu je přesné vymezení tématu práce a detailní stanovení její metodologické koncepce s nástinem otázek stylistiky. - Formální znaky a úprava diplomové práce a její zpracování - Struktura diplomové práce - Práce s informačními zdroji (informační centra, rešerše, odkazy, citace) - Formální znaky a úprava diplomové práce. - Technika zpracování diplomové práce. - Problematika citací a poznámkového aparátu - Koncipování jednotlivých částí práce - Vymezení předmětu, cílů práce, koncipování hlavních a vedlejších výzkumných otázek, práce s hypotézami - Problematika verifikace, falzifikace - Analytický a syntetická metoda - Kritika pramene a srovnávací metoda
Literature
  • Eco, Umberto - Seidl, Ivan. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. info
  • FUKAČ, Jiří. POLEDŇÁK, Ivan. Úvod do studia hudební vědy. Olomouc 1995. ISBN 80-7067-496-2. info
  • PECH, Karel. ČSN ISO 690 (01 0197) Dokumentace - bibliografické citace - obsah, forma a struktura. Praha, Český normalizační institut, 1996. info
  • NEKUDA, Jaroslav - SLANÝ, Antonín. Jak (ne)napsat závěrečnou práci nejen pro posluchače Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Brno : Masarykova univerzita, 1993. info
  • POKORNÝ, Jiří. Diplomová práce a příležitost k seberealizaci (metodologické předpoklady zpracování odborné písemné práce). Brno : Akademické nakladatelství CERM, 1994. info
Teaching methods (in Czech)
individuální konzultace, praktický nácvik
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Vyhodnocení referátu o charakteru práce, kdy hlavními požadavky je vymezení: -přesného tematického vymezení práce -sledovaného hlavního cíle, určení cílů dílčích -hlavních a vedlejších výzkumných otázek -metod, kterými bude realizováno splnění stanoveného cíle -dosavadního stavu bádání k danému tématu a jeho odraz v odborné literatuře
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 1.
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2019, Winter 2020.
  • Enrolment Statistics (Winter 2018, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2018/H70125