H70125B Formulation of an academic text

Faculty of Music
Summer 2021
Extent and Intensity
0/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Jindra Bártová (lecturer)
PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D. (lecturer)
BcA. Mgr. Markéta Ottová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable of Seminar Groups
H70125B/01: Mon 8:30–9:15 324, Mon 8:30–9:15 324, J. Michálková Slimáčková
H70125B/02: Tue 8:30–9:15 208, Tue 8:30–9:15 208, J. Michálková Slimáčková
H70125B/03: Wed 9:20–10:05 208, Wed 9:20–10:05 208, M. Ottová
H70125B/04: Thu 12:40–13:25 208, Thu 12:40–13:25 208, P. Lyko
Prerequisites (in Czech)
Koncepčnost myšlení a vhled do historických souvislostí oboru.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Prohloubení schopnosti metodologické koncepce zpracování diplomového tématu, včetně adekvátních formálních parametrů na odborný text.
Learning outcomes (in Czech)
- znát nároky na formální stránku odborného textu - adekvátně formulovat téma a cíle kvalifikační práce - využít adekvátní odborné metody - vyhledávat odbornou literaturu a další informační zdroje
Syllabus (in Czech)
  • Předmět se zabývá problematikou psaní odborného textu s převážně hudební tematikou. Obsahem předmětu je přesné vymezení tématu práce a detailní stanovení její metodologické koncepce s nástinem otázek stylistiky. - Formální znaky a úprava diplomové práce a její zpracování - Struktura diplomové práce - Práce s informačními zdroji (informační centra, rešerše, odkazy, citace) - Formální znaky a úprava diplomové práce. - Technika zpracování diplomové práce. - Problematika citací a poznámkového aparátu - Koncipování jednotlivých částí práce - Vymezení předmětu, cílů práce, koncipování hlavních a vedlejších výzkumných otázek, práce s hypotézami - Problematika verifikace, falzifikace - Analytický a syntetická metoda - Kritika pramene a srovnávací metoda
Literature
  • Eco, Umberto - Seidl, Ivan. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. info
  • FUKAČ, Jiří. POLEDŇÁK, Ivan. Úvod do studia hudební vědy. Olomouc 1995. ISBN 80-7067-496-2. info
  • PECH, Karel. ČSN ISO 690 (01 0197) Dokumentace - bibliografické citace - obsah, forma a struktura. Praha, Český normalizační institut, 1996. info
  • NEKUDA, Jaroslav - SLANÝ, Antonín. Jak (ne)napsat závěrečnou práci nejen pro posluchače Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Brno : Masarykova univerzita, 1993. info
  • POKORNÝ, Jiří. Diplomová práce a příležitost k seberealizaci (metodologické předpoklady zpracování odborné písemné práce). Brno : Akademické nakladatelství CERM, 1994. info
Teaching methods (in Czech)
individuální konzultace, praktický nácvik
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Vyhodnocení referátu o charakteru práce, kdy hlavními požadavky je vymezení: -přesného tematického vymezení práce -sledovaného hlavního cíle, určení cílů dílčích -hlavních a vedlejších výzkumných otázek -metod, kterými bude realizováno splnění stanoveného cíle -dosavadního stavu bádání k danému tématu a jeho odraz v odborné literatuře
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2019, Summer 2020.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2021/H70125B