H60288z Psychology I

Faculty of Music
Winter 2020
Extent and Intensity
1/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D.
Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Tue 8:30–9:15 205
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 46 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Obeznámit studenty se základními poznatky z oblasti obecné psychologie, metodologie, dějin psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie.
Learning outcomes (in Czech)
Po absolvování předmětu bude student znát základní pojmy a metody z oblasti obecné a vývojové psychologie, metodologie, dějin psychologie a psychologie osobnosti. Naučí se, jak pracovat s nejnovějšími poznatky z oblasti psychologie a jak je vhodně implementovat do své profesní praxe i každodenního života.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Psychologie – předmět zkoumání. Přehled základních a aplikovaných psychologických disciplín s důrazem na hudební psychologii. 2. Metody psychologického výzkumu. 3. Dějiny psychologie: Významné psychologické směry 19. až 21. století 4. Psychologie osobnosti. 5. Kognitivní procesy. 6. Emocionální procesy. 7. Motivační procesy. Vůle. 8. Vývojová psychologie.
Literature
 • KOSTROŇ, Lubomír - MORÁVEK, Josef. Rozhovory o psychologii pro herce a muzikanty. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984. info
 • FRANĚK, Marek. Hudební psychologie. Praha : Karolinum, 2007. info
 • HOLAS, Milan. Psychologie hudby v profesionální hudební výchově. Praha : AMU, 1998. info
 • HOLAS, Milan. Hudební nadání aneb otázky hudebně psychologické diagnostiky. Praha 1994. info
 • POLEDŇÁK, Ivan. Stručný slovník hudební psychologie. Praha : Supraphon, 1984. info
 • SEDLÁK, František. Základy hudební psychologie. Praha : SPN , 1990. info
 • Atkinson, R. : Psychologie, Portál 2003. info
 • Praško, J., Prašková, H.: Asertivitou proti stresu. Praha, Grada 1996. info
 • Výrost, J. - Slaměník, I.: Sociální psychologie, Grada 1998. info
 • • Cumminsová, D. (1995). Záhady experimentální psychologie. Praha: Portál.
 • • Beyerstein, B. L. et al. (2010). 50 největších mýtů populární psychologie: Opravník obecně oblíbených omylů o lidském chování. Praha: Euromedia.
 • • Honzák, R. (2013). Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření. Praha: Vyšehrad.
Teaching methods (in Czech)
Výuka probíhá formou samostudia e-learningových podkladů k přednáškám a povinnou docházkou na cvičení. V rámci cvičení je využívána práce studentů ve skupině, samostatná práce studentů, přednášky, diskuse, videoukázky, nácvik dovedností, psychologické testy a další.
Assessment methods (in Czech)
K úspěšnému ukončení předmětu a získání zápočtu musí studenti splnit dvě podmínky: 1) Účast na cvičeních (alespoň 70%) 2) Zápočtový test (minimálně 60% správných odpovědí)
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2020/H60288z