H60053A Dissertation Supervision

Faculty of Music
Summer 2021
Extent and Intensity
1/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Jindra Bártová (lecturer)
PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D. (lecturer)
BcA. Mgr. Markéta Ottová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable of Seminar Groups
H60053A/01: Mon 9:20–10:05 324, J. Michálková Slimáčková
H60053A/02: Tue 14:20–15:05 205, M. Ottová
H60053A/03: Wed 8:30–9:15 208, M. Ottová
H60053A/04: Thu 11:50–12:35 208, P. Lyko
Prerequisites (in Czech)
úspěšně absolvovaný 2. ročník studia
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 47 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Metodika a technika zpracování diplomové práce. Zvládnutí formálních požadavků a způsobu citací.

Syllabus (in Czech)
  • - Formální znaky a úprava diplomové práce a její zpracování - Struktura diplomové práce - Práce s informačními zdroji (informační centra, rešerše, odkazy, citace) - Formální znaky a úprava diplomové práce. - Technika zpracování diplomové práce. - Problematika citací a poznámkového aparátu - Koncipování jednotlivých částí práce - Vymezení předmětu, cílů práce, koncipování hlavních a vedlejších výzkumných otázek, práce s hypotézami - Problematika verifikace, falzifikace - Analytický a syntetická metoda - Kritika pramene a srovnávací metoda
Literature
  • FUKAČ, Jiří. POLEDŇÁK, Ivan. Úvod do studia hudební vědy. Olomouc 1995. ISBN 80-7067-496-2. info
  • Eco, Umberto - Seidl, Ivan. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. info
  • NEKUDA, Jaroslav - SLANÝ, Antonín. Jak (ne)napsat závěrečnou práci nejen pro posluchače Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Brno : Masarykova univerzita, 1993. info
  • PECH, Karel. ČSN ISO 690 (01 0197) Dokumentace - bibliografické citace - obsah, forma a struktura. Praha, Český normalizační institut, 1996. info
  • POKORNÝ, Jiří. Diplomová práce a příležitost k seberealizaci (metodologické předpoklady zpracování odborné písemné práce). Brno : Akademické nakladatelství CERM, 1994. info
Teaching methods (in Czech)
cvičení
-ústní prezentace koncepce práce -tvorba a odevzdání odborného textu - části práce
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Vyhodnocení referátu o charakteru práce, kdy hlavními požadavky je vymezení: -přesného tematického vymezení práce -sledovaného hlavního cíle, určení cílů dílčích -hlavních a vedlejších výzkumných otázek -metod, kterými bude realizováno splnění stanoveného cíle -dosavadního stavu bádání k danému tématu a jeho odraz v odborné literatuře
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 1.
The course is also listed under the following terms Summer 2019, Summer 2020.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2021/H60053A