DTDLY24 Social Psychology

Theatre Faculty
Summer 2021
Extent and Intensity
5/0/45. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. Veronika Broulíková (lecturer)
Mgr. Magdaléna Lípová (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Student absolvuje předmět sociální psychologie v návaznosti na obecnou a vývojovou psychologii.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je nabídnout studujícím přehled vybraných témat sociální psychologie, orientaci v problematice komunikace a seznámení s jednotlivými koncepty komunikace a seznámení studentů se specifickými komunikačními kódy minorit. Podstatným cílem předmětu je představení technik psychohygieny.
Learning outcomes (in Czech)
Deskriptory

Znalosti:
- studenti se orientují v odborné terminologii sociální psychologie;
- studenti prokazují široké znalosti z oblasti teorií komunikace;
- studenti prokazují znalosti z oblasti psychohygieny.
Dovednosti:
- studenti umí při tvorbě programu pro široké spektrum skupin účastníků brát v úvahu charakter dané sociální skupiny;
- studenti při práci se skupinou umí navrhnout vhodné způsoby vedení skupiny a obhájit zvolený postup;
- studenti umí aktivně využívat efektivní komunikaci při práci v týmu;
- studenti umí aplikovat znalosti k rozpoznávání zátěžových situací ve skupině a hledat cesty k účinnému překonávání stresových situací uplatňováním prvků psychohygieny.

Způsobilosti:
- studenti jsou schopni jako členové týmu uplatňovat principy aktivního naslouchání a komunikace;
- studenti jsou schopni osvojené schopnosti a dovednosti aplikovat při procesu divadelní tvorby a pedagogické práce se skupinou;
- studenti jsou schopni analyzovat a reflektovat komunikační situace ve skupině;
- studenti jsou schopni využívat techniky psychohygieny pro skupinu účastníků i k trvale udržitelnému rozvoji své osobnosti.
Syllabus (in Czech)
 • - komunikace a interpersonální vztahy;
 • - druhy komunikace, formy neverbální komunikace;
 • - aktivní naslouchání, C.Rogers, J. Křivohlavý;
 • - transakční analýza E.Berneho;
 • - sociální poznávání, příčiny nepřesnosti sociální percepce;
 • - postoje, normy a morální vývoj;
 • - sociální učení pod vlivem modelu, napodobování a identifikace;
 • - zvládání stresu, psychosomatika a psychohygiena;
 • - relaxace jako prevence stresu, imaginace, využití prvků arteterapie.
Literature
 • Berne, E.: Jak si lidé hrají. Liberec 1992. info
 • Hayesová, N.: Základy sociální psychologie. Praha: Portál 2000. info
 • Helus, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada 2007. info
 • Hill, G.: Moderní psychologie. Praha: Portál 2004. info
 • Jung, C. G.: Duše moderního člověka. Brno: Atlantis 1994. info
 • Křivohlavý, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha: Svoboda 1988. info
 • Křivohlavý, J.: Konflikty mezi lidmi. Praha: Portál 2008. info
 • Křivohlavý, J.: Povídej, naslouchám. Praha: Návrat 1993. info
 • Křivohlavý, J.: Pozitivní psychologie. Praha: Portál 2004. info
 • Lucasová, E.: Logoterapie ve výchově. Praha: Portál 1997. info
 • Matějček, Z.: Výbor z díla. Praha 2005. info
 • Plaňava, I.: Průvodce mezilidskou komunikací. Praha: Grada 2005. info
 • Říčan, P.: Psychologie osobnosti - obor v pohybu. Praha: Grada 2007. info
 • Salomé, J.: Mluv se mnou, mám ti co říct. Praha: Portál 1997. info
 • Smékal, V.: Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister&Principal 2002. info
 • Šicková - Fabrici J.: Základy arteterapie. Praha: Portál 2008. info
 • Široký, H.: Nárys psychologie divadla a psychodramatu. SPN Praha. info
 • Široký, H.: Úvod do herecké psychologie. SPN Praha 1964. info
 • Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace, Praha: Portál 2000,. info
Teaching methods (in Czech)
Forma výuky: přednáška, seminář
Metody výuky: přednáška, práce s textem, diskuzní metody, samostatná práce studentů
Assessment methods (in Czech)
Semestr je zakončen písemnou zkouškou ze stanovených tematických okruhů. U studentů specializace Divadlo a výchova pro neslyšící na písemnou zkoušku navazuje zkouška ústní, tlumočená do znakového jazyka tlumočníkem.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: in blocks.

DTDLY24 Social Psychology

Theatre Faculty
Summer 2023

The course is not taught in Summer 2023

Extent and Intensity
5/0/45. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. Veronika Broulíková (lecturer)
Mgr. Magdaléna Lípová (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Student absolvuje předmět sociální psychologie v návaznosti na obecnou a vývojovou psychologii.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je nabídnout studujícím přehled vybraných témat sociální psychologie, orientaci v problematice komunikace a seznámení s jednotlivými koncepty komunikace a seznámení studentů se specifickými komunikačními kódy minorit. Podstatným cílem předmětu je představení technik psychohygieny.
Learning outcomes (in Czech)
Deskriptory

Znalosti:
- studenti se orientují v odborné terminologii sociální psychologie;
- studenti prokazují široké znalosti z oblasti teorií komunikace;
- studenti prokazují znalosti z oblasti psychohygieny.
Dovednosti:
- studenti umí při tvorbě programu pro široké spektrum skupin účastníků brát v úvahu charakter dané sociální skupiny;
- studenti při práci se skupinou umí navrhnout vhodné způsoby vedení skupiny a obhájit zvolený postup;
- studenti umí aktivně využívat efektivní komunikaci při práci v týmu;
- studenti umí aplikovat znalosti k rozpoznávání zátěžových situací ve skupině a hledat cesty k účinnému překonávání stresových situací uplatňováním prvků psychohygieny.

Způsobilosti:
- studenti jsou schopni jako členové týmu uplatňovat principy aktivního naslouchání a komunikace;
- studenti jsou schopni osvojené schopnosti a dovednosti aplikovat při procesu divadelní tvorby a pedagogické práce se skupinou;
- studenti jsou schopni analyzovat a reflektovat komunikační situace ve skupině;
- studenti jsou schopni využívat techniky psychohygieny pro skupinu účastníků i k trvale udržitelnému rozvoji své osobnosti.
Syllabus (in Czech)
 • - komunikace a interpersonální vztahy;
 • - druhy komunikace, formy neverbální komunikace;
 • - aktivní naslouchání, C.Rogers, J. Křivohlavý;
 • - transakční analýza E.Berneho;
 • - sociální poznávání, příčiny nepřesnosti sociální percepce;
 • - postoje, normy a morální vývoj;
 • - sociální učení pod vlivem modelu, napodobování a identifikace;
 • - zvládání stresu, psychosomatika a psychohygiena;
 • - relaxace jako prevence stresu, imaginace, využití prvků arteterapie.
Literature
 • Berne, E.: Jak si lidé hrají. Liberec 1992. info
 • Hayesová, N.: Základy sociální psychologie. Praha: Portál 2000. info
 • Helus, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada 2007. info
 • Hill, G.: Moderní psychologie. Praha: Portál 2004. info
 • Jung, C. G.: Duše moderního člověka. Brno: Atlantis 1994. info
 • Křivohlavý, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha: Svoboda 1988. info
 • Křivohlavý, J.: Konflikty mezi lidmi. Praha: Portál 2008. info
 • Křivohlavý, J.: Povídej, naslouchám. Praha: Návrat 1993. info
 • Křivohlavý, J.: Pozitivní psychologie. Praha: Portál 2004. info
 • Lucasová, E.: Logoterapie ve výchově. Praha: Portál 1997. info
 • Matějček, Z.: Výbor z díla. Praha 2005. info
 • Plaňava, I.: Průvodce mezilidskou komunikací. Praha: Grada 2005. info
 • Říčan, P.: Psychologie osobnosti - obor v pohybu. Praha: Grada 2007. info
 • Salomé, J.: Mluv se mnou, mám ti co říct. Praha: Portál 1997. info
 • Smékal, V.: Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister&Principal 2002. info
 • Šicková - Fabrici J.: Základy arteterapie. Praha: Portál 2008. info
 • Široký, H.: Nárys psychologie divadla a psychodramatu. SPN Praha. info
 • Široký, H.: Úvod do herecké psychologie. SPN Praha 1964. info
 • Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace, Praha: Portál 2000,. info
Teaching methods (in Czech)
Forma výuky: přednáška, seminář
Metody výuky: přednáška, práce s textem, diskuzní metody, samostatná práce studentů
Assessment methods (in Czech)
Semestr je zakončen písemnou zkouškou ze stanovených tematických okruhů. U studentů specializace Divadlo a výchova pro neslyšící na písemnou zkoušku navazuje zkouška ústní, tlumočená do znakového jazyka tlumočníkem.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Summer 2021.

DTDLY24 Social Psychology

Theatre Faculty
Summer 2022

The course is not taught in Summer 2022

Extent and Intensity
5/0/45. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. Veronika Broulíková (lecturer)
Mgr. Magdaléna Lípová (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Student absolvuje předmět sociální psychologie v návaznosti na obecnou a vývojovou psychologii.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je nabídnout studujícím přehled vybraných témat sociální psychologie, orientaci v problematice komunikace a seznámení s jednotlivými koncepty komunikace a seznámení studentů se specifickými komunikačními kódy minorit. Podstatným cílem předmětu je představení technik psychohygieny.
Learning outcomes (in Czech)
Deskriptory

Znalosti:
- studenti se orientují v odborné terminologii sociální psychologie;
- studenti prokazují široké znalosti z oblasti teorií komunikace;
- studenti prokazují znalosti z oblasti psychohygieny.
Dovednosti:
- studenti umí při tvorbě programu pro široké spektrum skupin účastníků brát v úvahu charakter dané sociální skupiny;
- studenti při práci se skupinou umí navrhnout vhodné způsoby vedení skupiny a obhájit zvolený postup;
- studenti umí aktivně využívat efektivní komunikaci při práci v týmu;
- studenti umí aplikovat znalosti k rozpoznávání zátěžových situací ve skupině a hledat cesty k účinnému překonávání stresových situací uplatňováním prvků psychohygieny.

Způsobilosti:
- studenti jsou schopni jako členové týmu uplatňovat principy aktivního naslouchání a komunikace;
- studenti jsou schopni osvojené schopnosti a dovednosti aplikovat při procesu divadelní tvorby a pedagogické práce se skupinou;
- studenti jsou schopni analyzovat a reflektovat komunikační situace ve skupině;
- studenti jsou schopni využívat techniky psychohygieny pro skupinu účastníků i k trvale udržitelnému rozvoji své osobnosti.
Syllabus (in Czech)
 • - komunikace a interpersonální vztahy;
 • - druhy komunikace, formy neverbální komunikace;
 • - aktivní naslouchání, C.Rogers, J. Křivohlavý;
 • - transakční analýza E.Berneho;
 • - sociální poznávání, příčiny nepřesnosti sociální percepce;
 • - postoje, normy a morální vývoj;
 • - sociální učení pod vlivem modelu, napodobování a identifikace;
 • - zvládání stresu, psychosomatika a psychohygiena;
 • - relaxace jako prevence stresu, imaginace, využití prvků arteterapie.
Literature
 • Berne, E.: Jak si lidé hrají. Liberec 1992. info
 • Hayesová, N.: Základy sociální psychologie. Praha: Portál 2000. info
 • Helus, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada 2007. info
 • Hill, G.: Moderní psychologie. Praha: Portál 2004. info
 • Jung, C. G.: Duše moderního člověka. Brno: Atlantis 1994. info
 • Křivohlavý, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha: Svoboda 1988. info
 • Křivohlavý, J.: Konflikty mezi lidmi. Praha: Portál 2008. info
 • Křivohlavý, J.: Povídej, naslouchám. Praha: Návrat 1993. info
 • Křivohlavý, J.: Pozitivní psychologie. Praha: Portál 2004. info
 • Lucasová, E.: Logoterapie ve výchově. Praha: Portál 1997. info
 • Matějček, Z.: Výbor z díla. Praha 2005. info
 • Plaňava, I.: Průvodce mezilidskou komunikací. Praha: Grada 2005. info
 • Říčan, P.: Psychologie osobnosti - obor v pohybu. Praha: Grada 2007. info
 • Salomé, J.: Mluv se mnou, mám ti co říct. Praha: Portál 1997. info
 • Smékal, V.: Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister&Principal 2002. info
 • Šicková - Fabrici J.: Základy arteterapie. Praha: Portál 2008. info
 • Široký, H.: Nárys psychologie divadla a psychodramatu. SPN Praha. info
 • Široký, H.: Úvod do herecké psychologie. SPN Praha 1964. info
 • Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace, Praha: Portál 2000,. info
Teaching methods (in Czech)
Forma výuky: přednáška, seminář
Metody výuky: přednáška, práce s textem, diskuzní metody, samostatná práce studentů
Assessment methods (in Czech)
Semestr je zakončen písemnou zkouškou ze stanovených tematických okruhů. U studentů specializace Divadlo a výchova pro neslyšící na písemnou zkoušku navazuje zkouška ústní, tlumočená do znakového jazyka tlumočníkem.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)