DTDLY09 Systematic Practical Training

Theatre Faculty
Summer 2021
Extent and Intensity
0/0/10. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Veronika Broulíková (lecturer)
doc. Mgr. Hana Halberstadt (lecturer)
MgA. Miroslav Jindra (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DDVZ315 Systematic Practical Training )
Specializace Taneční a pohybové divadlo a výchova: vykonávání praxe v oboru je jednou z podmínek ke přijetí ke studiu.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Hlavním cílem předmětu je rozvoj divadelně-pedagogických schopností a dovedností studentů. Toho je dosaženo prostřednictvím praxe vykonávané v různých institucích pedagogické či umělecké praxe v průběhu semestru. Studenti vykonávají praxi pod dohledem pedagoga předmětu či samostatně, dle oborové specializace (Divadlo a výchova, Divadlo a výchova pro neslyšící, Taneční a pohybové divadlo a výchova).
Studenti se učí navrhovat, koncipovat, realizovat a reflektovat výukové jednotky s ohledem na zvolenou specializaci a potřeby dané věkové skupiny. Při koncipování praxe studenti vycházejí ze svých znalostí, dovedností a způsobilostí nabytých v rámci ostatních předmětů, především z oblasti divadelní teorie a praxe, psychologie, pedagogiky apod. Specializace Taneční a pohybové divadlo a výchova - cílem předmětu v této specializaci je sledovat praxi jednotlivých studentů v jejich místě působení, poskytovat jim konzultace v individuálních případech a potřebě řešení možných problémů, vést studenty k sebepoznání a neustálé práci na svém pedagogickém či uměleckém růstu, poskytovat jim konzultace při volbě vhodných postupů v jejich praxi během studia tak, aby to vedlo k jejich celkovému osobnostnímu růstu jako pedagogů taneční a pohybové výchovy pedagogů tance, či výkonných umělců v oblasti Tanečního a pohybového divadla.
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti:
- zná základní terminologii oboru své specializace;
- má základní znalosti z didaktiky oboru specializace (teorie, koncepty, metody a formy);
- orientuje se v základních odborných zdrojích;
- zná principy strukturování a plánování výukové jednotky;
- zná základní hodnotící nástroje, které využívá při reflexi programu či sebereflexi.

Odborné dovednosti:
- na základě zadání je schopen ve skupině či samostatně navrhnout, realizovat a reflektovat výukovou jednotku (hodinu, výukový program, dílnu apod.) s ohledem na specializaci svého oboru;
- v praxi dokáže využít poznatky z pedagogiky, psychologie, teorie divadla, atd.;
- dokáže reflektovat práci druhých i svoji práci a tyto poznatky využít při vytváření následujících výukových jednotek;
- dokáže vnímat potřeby skupiny, které využívá při praktické činnosti.

Obecné způsobilosti:
- dokáže převzít zodpovědnost za vedení skupiny s ohledem na specifika věku jejích členů s využitím poznatků z oblasti pedagogiky a psychologie;
- ve skupině s ostatními členy týmu či samostatně dokáže koncipovat, realizovat a reflektovat výukovou jednotku, dle studované specializace;
- uplatňuje základní terminologii oboru v ústní i písemné podobě;
- dokáže reflektovat práci sebe i druhých a využít tyto poznatky v další divadelně-pedagogické praxi.
Syllabus (in Czech)
 • Hlavní náplní předmětu je příprava, realizace a reflexe výukových jednotek, probíhajících v průběhu celého semestru s ohledem na zaměření studované specializace.
Literature
 • DELONGOVÁ, J.; MACKOVÁ, S.; SVOZILOVÁ, D. Vezměte do ruky knihu. Brno: KKS, 1998. 92 s. ISBN neuvedeno. info
 • Langmeier, J., Krejčířová, D.: Vývojová psychologie. Praha: Grada 2006. info
 • MACKOVÁ, S. Dramatická výchova. Brno: JAMU, 2004. 216 s. ISBN 80-85429-93-4. info
 • Macková, S. Dramatická výchova ve škole. Brno: DIFA JAMU, 1995. 100 s. ISBN 80-85429-16-0. info
 • Machková, E. Jak se učí dramatická výchova. Didaktika dramatické výchovy. Praha: AMU, 2004. 224 s. ISBN 80-7331-021-X. info
 • Machková, E. Metodika dramatické výchovy. Zásobník dramatických her a improvizací. Praha: ARTAMA, 1992. 152 s. ISBN 80-7068-105-5. info
 • MACHKOVÁ, E. Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: NIPOS, 2007. 199 s. ISBN 978-80-7068-207-4. info
 • Průcha, J. Moderní pedagogika. Vyd. 1. Portál, Praha 1997. info
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, www.vuppraha.cz. info
 • Rámcový vzdělávací program, zaměření dramatická výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova. info
 • Spolin, V.: Improvisation for the Theater, North Western University Press, Evanston, Illinois,. info
 • Spolin, V.: Theater Games for the Cassroom, North Western University Press, Evanson, Illinois 1986. info
 • SVOZILOVÁ, D. Analýza strukturované dramatické hry v kontextu dramatické výchovy. Brno: JAMU 2005. 192 s. ISBN 80-86928-10-1. info
 • Vágnerová, M.: Vývojová psychologie I, II. Praha: Portál 2001. info
Teaching methods (in Czech)
Forma výuky: praxe
Metody výuky: metody vytváření dovedností, samostatná práce studentů, diskuzní metody
Assessment methods (in Czech)
Zápočet na základě docházky, analýzy výsledků činnosti studenta - soustavné sledování výkonu studentů a vypracování písemné reflexe absolvované praxe.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: in blocks.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")

DTDLY09 Systematic Practical Training

Theatre Faculty
Summer 2023

The course is not taught in Summer 2023

Extent and Intensity
0/0/10. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Veronika Broulíková (lecturer)
doc. Mgr. Hana Halberstadt (lecturer)
MgA. Miroslav Jindra (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Specializace Taneční a pohybové divadlo a výchova: vykonávání praxe v oboru je jednou z podmínek ke přijetí ke studiu.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Hlavním cílem předmětu je rozvoj divadelně-pedagogických schopností a dovedností studentů. Toho je dosaženo prostřednictvím praxe vykonávané v různých institucích pedagogické či umělecké praxe v průběhu semestru. Studenti vykonávají praxi pod dohledem pedagoga předmětu či samostatně, dle oborové specializace (Divadlo a výchova, Divadlo a výchova pro neslyšící, Taneční a pohybové divadlo a výchova).
Studenti se učí navrhovat, koncipovat, realizovat a reflektovat výukové jednotky s ohledem na zvolenou specializaci a potřeby dané věkové skupiny. Při koncipování praxe studenti vycházejí ze svých znalostí, dovedností a způsobilostí nabytých v rámci ostatních předmětů, především z oblasti divadelní teorie a praxe, psychologie, pedagogiky apod. Specializace Taneční a pohybové divadlo a výchova - cílem předmětu v této specializaci je sledovat praxi jednotlivých studentů v jejich místě působení, poskytovat jim konzultace v individuálních případech a potřebě řešení možných problémů, vést studenty k sebepoznání a neustálé práci na svém pedagogickém či uměleckém růstu, poskytovat jim konzultace při volbě vhodných postupů v jejich praxi během studia tak, aby to vedlo k jejich celkovému osobnostnímu růstu jako pedagogů taneční a pohybové výchovy pedagogů tance, či výkonných umělců v oblasti Tanečního a pohybového divadla.
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti:
- zná základní terminologii oboru své specializace;
- má základní znalosti z didaktiky oboru specializace (teorie, koncepty, metody a formy);
- orientuje se v základních odborných zdrojích;
- zná principy strukturování a plánování výukové jednotky;
- zná základní hodnotící nástroje, které využívá při reflexi programu či sebereflexi.

Odborné dovednosti:
- na základě zadání je schopen ve skupině či samostatně navrhnout, realizovat a reflektovat výukovou jednotku (hodinu, výukový program, dílnu apod.) s ohledem na specializaci svého oboru;
- v praxi dokáže využít poznatky z pedagogiky, psychologie, teorie divadla, atd.;
- dokáže reflektovat práci druhých i svoji práci a tyto poznatky využít při vytváření následujících výukových jednotek;
- dokáže vnímat potřeby skupiny, které využívá při praktické činnosti.

Obecné způsobilosti:
- dokáže převzít zodpovědnost za vedení skupiny s ohledem na specifika věku jejích členů s využitím poznatků z oblasti pedagogiky a psychologie;
- ve skupině s ostatními členy týmu či samostatně dokáže koncipovat, realizovat a reflektovat výukovou jednotku, dle studované specializace;
- uplatňuje základní terminologii oboru v ústní i písemné podobě;
- dokáže reflektovat práci sebe i druhých a využít tyto poznatky v další divadelně-pedagogické praxi.
Syllabus (in Czech)
 • Hlavní náplní předmětu je příprava, realizace a reflexe výukových jednotek, probíhajících v průběhu celého semestru s ohledem na zaměření studované specializace.
Literature
 • DELONGOVÁ, J.; MACKOVÁ, S.; SVOZILOVÁ, D. Vezměte do ruky knihu. Brno: KKS, 1998. 92 s. ISBN neuvedeno. info
 • Langmeier, J., Krejčířová, D.: Vývojová psychologie. Praha: Grada 2006. info
 • MACKOVÁ, S. Dramatická výchova. Brno: JAMU, 2004. 216 s. ISBN 80-85429-93-4. info
 • Macková, S. Dramatická výchova ve škole. Brno: DIFA JAMU, 1995. 100 s. ISBN 80-85429-16-0. info
 • Machková, E. Jak se učí dramatická výchova. Didaktika dramatické výchovy. Praha: AMU, 2004. 224 s. ISBN 80-7331-021-X. info
 • Machková, E. Metodika dramatické výchovy. Zásobník dramatických her a improvizací. Praha: ARTAMA, 1992. 152 s. ISBN 80-7068-105-5. info
 • MACHKOVÁ, E. Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: NIPOS, 2007. 199 s. ISBN 978-80-7068-207-4. info
 • Průcha, J. Moderní pedagogika. Vyd. 1. Portál, Praha 1997. info
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, www.vuppraha.cz. info
 • Rámcový vzdělávací program, zaměření dramatická výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova. info
 • Spolin, V.: Improvisation for the Theater, North Western University Press, Evanston, Illinois,. info
 • Spolin, V.: Theater Games for the Cassroom, North Western University Press, Evanson, Illinois 1986. info
 • SVOZILOVÁ, D. Analýza strukturované dramatické hry v kontextu dramatické výchovy. Brno: JAMU 2005. 192 s. ISBN 80-86928-10-1. info
 • Vágnerová, M.: Vývojová psychologie I, II. Praha: Portál 2001. info
Teaching methods (in Czech)
Forma výuky: praxe
Metody výuky: metody vytváření dovedností, samostatná práce studentů, diskuzní metody
Assessment methods (in Czech)
Zápočet na základě docházky, analýzy výsledků činnosti studenta - soustavné sledování výkonu studentů a vypracování písemné reflexe absolvované praxe.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Summer 2021.

DTDLY09 Systematic Practical Training

Theatre Faculty
Summer 2022

The course is not taught in Summer 2022

Extent and Intensity
0/0/10. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Veronika Broulíková (lecturer)
doc. Mgr. Hana Halberstadt (lecturer)
MgA. Miroslav Jindra (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DDVZ315 Systematic Practical Training )
Specializace Taneční a pohybové divadlo a výchova: vykonávání praxe v oboru je jednou z podmínek ke přijetí ke studiu.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Hlavním cílem předmětu je rozvoj divadelně-pedagogických schopností a dovedností studentů. Toho je dosaženo prostřednictvím praxe vykonávané v různých institucích pedagogické či umělecké praxe v průběhu semestru. Studenti vykonávají praxi pod dohledem pedagoga předmětu či samostatně, dle oborové specializace (Divadlo a výchova, Divadlo a výchova pro neslyšící, Taneční a pohybové divadlo a výchova).
Studenti se učí navrhovat, koncipovat, realizovat a reflektovat výukové jednotky s ohledem na zvolenou specializaci a potřeby dané věkové skupiny. Při koncipování praxe studenti vycházejí ze svých znalostí, dovedností a způsobilostí nabytých v rámci ostatních předmětů, především z oblasti divadelní teorie a praxe, psychologie, pedagogiky apod. Specializace Taneční a pohybové divadlo a výchova - cílem předmětu v této specializaci je sledovat praxi jednotlivých studentů v jejich místě působení, poskytovat jim konzultace v individuálních případech a potřebě řešení možných problémů, vést studenty k sebepoznání a neustálé práci na svém pedagogickém či uměleckém růstu, poskytovat jim konzultace při volbě vhodných postupů v jejich praxi během studia tak, aby to vedlo k jejich celkovému osobnostnímu růstu jako pedagogů taneční a pohybové výchovy pedagogů tance, či výkonných umělců v oblasti Tanečního a pohybového divadla.
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti:
- zná základní terminologii oboru své specializace;
- má základní znalosti z didaktiky oboru specializace (teorie, koncepty, metody a formy);
- orientuje se v základních odborných zdrojích;
- zná principy strukturování a plánování výukové jednotky;
- zná základní hodnotící nástroje, které využívá při reflexi programu či sebereflexi.

Odborné dovednosti:
- na základě zadání je schopen ve skupině či samostatně navrhnout, realizovat a reflektovat výukovou jednotku (hodinu, výukový program, dílnu apod.) s ohledem na specializaci svého oboru;
- v praxi dokáže využít poznatky z pedagogiky, psychologie, teorie divadla, atd.;
- dokáže reflektovat práci druhých i svoji práci a tyto poznatky využít při vytváření následujících výukových jednotek;
- dokáže vnímat potřeby skupiny, které využívá při praktické činnosti.

Obecné způsobilosti:
- dokáže převzít zodpovědnost za vedení skupiny s ohledem na specifika věku jejích členů s využitím poznatků z oblasti pedagogiky a psychologie;
- ve skupině s ostatními členy týmu či samostatně dokáže koncipovat, realizovat a reflektovat výukovou jednotku, dle studované specializace;
- uplatňuje základní terminologii oboru v ústní i písemné podobě;
- dokáže reflektovat práci sebe i druhých a využít tyto poznatky v další divadelně-pedagogické praxi.
Syllabus (in Czech)
 • Hlavní náplní předmětu je příprava, realizace a reflexe výukových jednotek, probíhajících v průběhu celého semestru s ohledem na zaměření studované specializace.
Literature
 • DELONGOVÁ, J.; MACKOVÁ, S.; SVOZILOVÁ, D. Vezměte do ruky knihu. Brno: KKS, 1998. 92 s. ISBN neuvedeno. info
 • Langmeier, J., Krejčířová, D.: Vývojová psychologie. Praha: Grada 2006. info
 • MACKOVÁ, S. Dramatická výchova. Brno: JAMU, 2004. 216 s. ISBN 80-85429-93-4. info
 • Macková, S. Dramatická výchova ve škole. Brno: DIFA JAMU, 1995. 100 s. ISBN 80-85429-16-0. info
 • Machková, E. Jak se učí dramatická výchova. Didaktika dramatické výchovy. Praha: AMU, 2004. 224 s. ISBN 80-7331-021-X. info
 • Machková, E. Metodika dramatické výchovy. Zásobník dramatických her a improvizací. Praha: ARTAMA, 1992. 152 s. ISBN 80-7068-105-5. info
 • MACHKOVÁ, E. Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: NIPOS, 2007. 199 s. ISBN 978-80-7068-207-4. info
 • Průcha, J. Moderní pedagogika. Vyd. 1. Portál, Praha 1997. info
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, www.vuppraha.cz. info
 • Rámcový vzdělávací program, zaměření dramatická výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova. info
 • Spolin, V.: Improvisation for the Theater, North Western University Press, Evanston, Illinois,. info
 • Spolin, V.: Theater Games for the Cassroom, North Western University Press, Evanson, Illinois 1986. info
 • SVOZILOVÁ, D. Analýza strukturované dramatické hry v kontextu dramatické výchovy. Brno: JAMU 2005. 192 s. ISBN 80-86928-10-1. info
 • Vágnerová, M.: Vývojová psychologie I, II. Praha: Portál 2001. info
Teaching methods (in Czech)
Forma výuky: praxe
Metody výuky: metody vytváření dovedností, samostatná práce studentů, diskuzní metody
Assessment methods (in Czech)
Zápočet na základě docházky, analýzy výsledků činnosti studenta - soustavné sledování výkonu studentů a vypracování písemné reflexe absolvované praxe.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: in blocks.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)